Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура

У Сектору за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура обављају се следећи послови:

 • непосредно учешће у припремању прописа и општих аката из области којом се уређује надлежност и делокруг рада Управе;
 • израда подзаконских аката из надлежности Управе;
 • припрема методолошких и других упутстава;
 • посредна и непосредна контрола платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора у примени прописа и других аката код унутрашњих јединица Управе;
 • праћење примене законских и других прописа који се односе на делокруг рада Управе.

Одсек за нормативне и правне послове

У Одсеку за нормативне и правне послове обављају се следећи послови:

 • давање иницијативе за доношење нових и измену и допуну постојећих законских прописа;
 • учествовање у припреми методолошких и других упутстава ради јединствене примене законских прописа у унутрашњим јединицама Управе;
 • припрема и израда мишљења о примени прописа из делокруга Управе;
 • учествовање у припреми подзаконских аката о регулисању послова из надлежности Управе;
 • сарадња са другим основним унутрашњим јединицама Централе у примени методолошких и других упутстава;
 • учествовање у изради пројеката, упутстава и мишљења из делокруга рада унутрашњих јединица Централе;
 • сарадња са унутрашњим јединицама Управе и основним унутрашњим јединицама Централе на припреми пријава за кривична дела, привредне преступе и прекршаје;
 • сарадња са министарствима и другим органима у пословима из делокруга рада Управе;
 • учествовање у изради закона из надлежности Министарства;
 • израда материјала за Министарство која се достављају Влади;
 • израда нацрта уговора по закључцима Владе;
 • учешће у изради нацрта уговора којима се уређују облигациони односи Управе са другим субјектима;
 • учешће у раду посебних радних група основаних ради извршавања задатака који захтевају давање стручне помоћи у најсложенијим пројектним пословима;
 • сарадња са судовима, Државним правобранилаштвом и Заштитником грађана;
 • израда извештаја и информација из делокруга рада Одсека;
 • израда периодичних информација за потребе организационих јединица о изменама и допунама прописа;
 • праћење и усклађивање аката из надлежности Управе са новим прописима.

Одсек за контролу пословних процедура

У Одсеку за контролу пословних процедура обављају се следећи послови:

 • посредна и непосредна контрола усклађености пословања и инструктажа примене законских прописа, директива и других аката министра финансија и директора Управе код унутрашњих јединица Управе;
 • предлагање годишњих програма и тромесечних планова рада из делокруга рада Одсека;
 • израда извештаја и информација о извршеним контролама унутрашњих јединица Управе и извештавање помоћника директора и директора Управе;
 • предузимање мера по налазима контроле и обавештавања надлежних органа ради предузимања мера из њихове надлежности;
 • периодично извештавање о налазима контрола и предузетим мерама;
 • давање препорука за унапређење рада и система интерних контрола у Управи за трезор;
 • иницирање измена и допуна постојећих и иницирање доношења нових методолошких и других директива и процедура за јединствено поступање унутрашњих јединица Управе;
 • израда процедура за рад Одсека;
 • израда подсетника за контролу;
 • вршење контрола по посебном захтеву министра или других органа;
 • сарадња са другим унутрашњим јединицама Управе у пословима који су међусобно повезани;
 • учешће у раду посебних радних група основаних ради извршавања задатака који захтевају давање стручне помоћи у најсложенијим пројектним пословима.