Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за извршење буџета
Сектор за људске и материјалне ресурсе

У Сектору за извршење буџета обављају се следећи послови:

 • развој и унапређење методологије за пројектовање прихода, расхода и издатака буџета;
 • координација са осталим институцијама система јавних финансија у изради пројекција прихода и примања буџета;
 • израда пројекције, анализа и праћење динамике остварења прихода буџета;
 • израда и публикација одговарајућих приручника намењених буџетским корисницима у састављању финансијских планова;
 • прикупљање и усаглашавање финансијских планова буџетских корисника; израда пројекције, анализа и праћење динамике извршења расхода и издатака буџета;
 • предлагање и одржавање система квота у складу са пројектованим стањем ликвидности буџета;
 • извештавање о пројекцијама ликвидности буџета;
 • пласирање слободних новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора Републике и девизних рачуна Републике Србије;
 • креирање стратегије за управљање ликвидношћу буџета;
 • управљање текућом ликвидношћу буџета односно координација спровођења мера финансирања текуће ликвидности буџета и распоређивања текућих буџетских вишкова;
 • процена и управљање ризицима везаним за операције управљања ликвидношћу буџета;
 • развој и техничка имплементација мера за унапређење система за управљање ликвидношћу буџета;
 • извештавање о операцијама управљања ликвидношћу буџета;
 • смањење изложености финансијским ризицима кроз употребу финансијских деривата;
 • пројектовање модела за управљање финансијским ризицима и предлагање подзаконских аката из области финансијског планирања, управљања ликвидношћу и пословне процесе;
 • реализација налога за плаћање буџетских корисника;
 • управљање јединственим рачуном Трезора;
 • старање о проверама правног основа за плаћања из буџета;
 • пријем и обрада захтева директних буџетских корисника за средствима из буџета;
 • учествовање у изради мера за привремену обуставу извршења;
 • старање о извршењу буџета на терет средстава сталне и текуће буџетске резерве;
 • пријем и обрада трансакција пристиглих прихода;
 • отварање банковних рачуна и подрачуна директних и индиректних буџетских корисника;
 • усклађивање евиденција банкарских институција са евиденцијом у рачуноводственом систему трезора;
 • девизно пословање;
 • учествовање у развоју и унапређењу методологије за пројектовање, анализирање и праћење примања Републике;
 • процена и планирање финансијских операција и издатака; учествовање у изради законских и подзаконских аката везаних за делокруг рада Сектора;
 • учествовање у управљању готовином и другим финансијским средствима и одржавање ликвидности унутар консолидованог рачуна трезора.

Одсек за девизно пословање и управљање средствима Републике

У Одсеку за девизно пословање и управљање средствима Републике обављају се следећи послови:

 • реализација налога за плаћање буџетских корисника;
 • управљање јединственим рачуном Трезора;
 • старање о проверама правног основа за плаћања из буџета;
 • пријем и обрада захтева директних буџетских корисника за средствима из буџета;
 • учествовање у изради мера за привремену обуставу извршења;
 • старање о извршењу буџета на терет средстава сталне и текуће буџетске резерве;
 • пријем и обрада трансакција пристиглих прихода;
 • отварање банковних рачуна и подрачуна директних и индиректних буџетских корисника;
 • усклађивање евиденција банкарских институција са евиденцијом у рачуноводственом систему трезора;
 • отварање девизних рачуна корисника буџетских средстава код Народне банке Србије и пословних банака;
 • обављање послова девизног платног промета;
 • издавање налога за девизна плаћања;
 • израда извештаја о стању девизних средстава Републике;
 • учествовање у изради законских и подзаконских аката везаних за девизно пословање.

Одсек за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе

У Одсеку за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе обављају се следећи послови:

 • развој и унапређење методологије за пројектовање прихода, расхода и издатака буџета;
 • координација са осталим институцијама система јавних финансија у изради пројекција прихода и примања буџета;
 • израда пројекције, анализа и праћење динамике остварења прихода буџета;
 • израда и публикација одговарајућих приручника намењених буџетским корисницима у састављању финансијских планова;
 • прикупљање и усаглашавање финансијских планова буџетских корисника;
 • израда пројекције, анализа и праћење динамике извршења расхода и издатака буџета;
 • предлагање и одржавање система квота у складу са пројектованим стањем ликвидности буџета;
 • извештавање о пројекцијама ликвидности буџета;
 • пласирање слободних новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора Републике и девизних рачуна Републике Србије;
 • креирање стратегије за управљање ликвидношћу буџета;
 • управљање текућом ликвидношћу буџета односно координација спровођења мера финансирања текуће ликвидности буџета и распоређивања текућих буџетских вишкова;
 • процена и управљање ризицима везаним за операције управљања ликвидношћу буџета;
 • развој и техничка имплементација мера за унапређење система за управљање ликвидношћу буџета;
 • извештавање о операцијама управљања ликвидношћу буџета;
 • израда законских и подзаконских аката везаних за делокруг рада Одсека;
 • смањење изложености финансијским ризицима кроз употребу финансијских деривата;
 • пројектовање модела за управљање финансијским ризицима и предлагање подзаконских аката из области финансијског планирања, управљања ликвидношћу и пословне процесе.