Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ДеПП
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

Дана 27. фебруара 2017. године Управа за трезор је започела реализацију пројекта Девизни платни промет, у складу са Одлуком о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства1.

Миграција девизних рачуна корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора за девизна средства, из Народне банке Србије у Управу за трезор, подразумева пренос салда са девизног рачуна корисника отвореног код Народне банке Србије, на девизни подрачун корисника отворен код Управе за трезор.

Миграција девизних рачуна, са затеченим салдом средстава, корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора из Народне банке Србије у Управу за трезор извршена је 25. фебруара 2017. године.

Презентација - Миграција девизних рачуна из НБС у УТ

Корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора за девизна средства плаћања и наплате у девизама обављају преко рачуна система консолидованог рачуна трезора за девизна средства који се отвара и води у Народној банци Србије, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем, законом којим се уређују овлашћења и функције Народне банке Србије и законом којим се уређује девизно пословање, као и прописима донетим на основу тих закона.

Преко рачуна система консолидованог рачуна трезора за девизна средства, Народна банка Србије прима девизне уплате и врши девизна плаћања на основу девизних налога које јој доставља Управа за трезор.

Испостављање девизних налога врши се он-лине приступом одговарајућој web апликацији „Девизни платни промет”, Управе за трезор (у даљем тексту: Систем за девизна плаћања), у складу са Корисничким упутством за рад са wеб апликацијом „Девизни платни промет”, као и Упутством за рад по пословним процесима преко Система за девизна плаћања.


Линкови

Документа

Корисничко упутство
Презентација пројекта
Упутство за рад по пословним процесима преко Система за девизна плаћања

Директни корисници буџетских средстава Републике Србије електронски врше унос девизних налога и пратеће документације, скениране у одговарајућем електронском формату, у Систем за девизна плаћања, које Управа за трезор доставља Народној банци Србије на извршење.

Ради приступа Систему за девизна плаћања, директни корисници буџетских средстава Републике Србије подносе Управи за трезор писани захтев за издавање овлашћења за унос девизних налога у Систем за девизна плаћања:

Захтев за отварање корисничких налога - ДеПП

Индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије који су укључени у Систем за извршење буџета Републике Србије, као и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије који плаћања врше преко својих подрачуна, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, корисници средстава буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора за девизна средства, девизна плаћања и наплату врше преко надлежне филијале Управе за трезор, код које имају отворен девизни подрачун, достављањем документације која представља основ плаћања и инструкцију за испостављање девизних налога. Надлежна филијала Управе за трезор за наведене кориснике јавних средстава врши електронски унос девизних налога и пратеће документације, у Систем за девизна плаћања, а које Управа за трезор доставља Народној банци Србије на извршење.

Прописи

Правилником о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства2, прописује се начин и поступак обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора за девизна средства који плаћања и наплату у девизама обављају преко девизних подрачуна који се воде код Управе за трезор.

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
Процедура за документарну контролу за девизна плаћања

Обавештења

Инструкцију за девизну прилив на девизни подрачун отворен у Управи за трезор за одређену валуту корисник буџетских средстава, корисник средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора за девизна средства могу добити у надлежној филијали Управе за трезор код које је отворен девизни подрачун.

Оверу FIF (Financial Identification form) обрасца за одређени девизни подрачун врши надлежна филијала Управе за трезор код које је отворен девизни подрачун.

Контакти

 • deviznakancelarija@trezor.gov.rs
  Питања у вези са начином обављања девизног платног промета преко система за девизна плаћања
 • evidencijakjs@trezor.gov.rs
  Питања у вези са девизним подрачунима отвореним у Управи за трезор
 • depp@trezor.gov.rs и isib.podrska@trezor.gov.rs
  Питања у вези са приступом систему за девизна плаћања и системским проблемима

 1. „Службени гласник РС“, бр. 78/2015 

 2. „Службени гласник РС“, бр. 13/2017