Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ЦРФ
Сектор за управљање процесима система јавних финансија
Кључне речи:

Одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама1 које се односе на регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, примењује се од 1. марта 2018. године.

Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у Централном регистру фактура вршиће се према корисничком упутству, а у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура2.

Основне информације

Приступна адреса https://crf.trezor.gov.rs
Почетак рада 01. Март 2018.
Корисници сервиса Правна лица
Подршка crf@trezor.gov.rs
Радно време Нон-стоп

Документација

Прописи

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Правилник о начину и поступку регистровања фактура у Централном регистру фактура

Обавештења

Обавештење КЈС – 15.03.2018. године

Спољни линкови


  1. Службени гласник РС број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017 

  2. Службени гласник РС број: 7/2018, 59/2018 и 8/2019