Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Почетак рада централног регистра фактура
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Објављено:01. 03. 2018.

Обавештавамо вас да данас 01. Марта 2018. године, у складу са Одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама1 које се односе на регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, у Управи за трезор почиње са радом нови информациони систем – Централни регистар фактура.

Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у Централном регистру фактура вршиће се у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура2.


  1. Службени гласник РС број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017 

  2. Службени гласник РС број: 7/2018