Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Унапређење плаћања ДИНА картицама
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Објављено:06. 10. 2017.

Законом о буџетском систему 1 прописано је да Управа за трезор врши пријем готовинских уплата физичких лица на име измиривања обавеза по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава.

Плаћање ДИНА платним картицама преко ПОС терминала на шалтерима Управе за трезор било је програмски ограничено само на уплате по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава на рачуне 840.

Изменама програма омогућено је да се плаћање ДИНА платним картицама изврши према свим рачунима корисника јавних средстава, не само према онима који имају подрачуне у Управи за трезор, већ и према онима који имају рачуне у пословним банкама. У свим организационим јединицама Управе за трезор може се извршити плаћање обавеза по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава према свим њиховим рачунима.


  1. Члан 93 тачка 9 алинеја 13. „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16