Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Правилник о садржају извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије
Објављено:09. 02. 2016.

Чланом 79а става 1. Закона о буџетском систему1 прописано је да је Републичка дирекција за имовину Републике Србије, која води јединствену евиденцију непокретности и збирну евиденцију покретних ствари у својини Републике Србије, дужна да до 31. марта текуће године, достави Министарству финансија - Управи за трезор извештај о структури и вредности имовине Републике Србије, на основу добијених извештаја о структури и вредности имовине корисника средстава у својини Републике Србије, а ради састављања завршног рачуна буџета Републике Србије за претходну годину.


  1. “Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15 

Документа

Обавештење корисницима јавних средстава у својини РС
Обрасци
Правилник