Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Закон о платном промету
Објављено:31. 12. 2015.

Законом о платном промету1 уређују се послови платног промета, као и права и обавезе банке и клијента. Послови платног промета, у смислу овог закона, обављају се у динарима.

  1. “Службени лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03, “Службени гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14 

Документа

Закон о платном промету