Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Уредба о буџетском рачуноводству
Објављено:11. 12. 2003.

Овим правилником ближе се уређује начин коришћења новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних корисника средстава буџета Републике и организација обавезног социјалног осигурања, укључених у консолидовани рачун трезора Републике.

Документа

Уредба о буџетском рачуноводству