Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Послови по уговору

НАПЛАТА И РАСПОРЕД ПРИХОДА ЕПС-а

Уговор о пружању финансијских услуга, Број: 403-00-649/14-001-010 од 4.4.2014. године и Број: 1174/10-14 од 8.4.2014. године, и Анекс 1 Уговора о пружању финансијских услуга Број: 403-00-649-3/14-001-010 од 24.3.2016. године и Број: 1201119627/3-16 од 11.4.2016. године закључен између Министарства финансија – Управа за трезор и Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд.

Управа за трезор, за потребе ЕПС и зависних привредних друштава, пружа следеће услуге:

  • Води рачуне наплаћених прихода у складу са Директивом за примену Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, Број: 110-5/12-001-005 од 21.3.2012. године и Број: 110-05/14-001-005 од 4.8.2014. године,
  • Испоставља налоге којима се свакодневно врши распоред средстава са рачуна 845- Евиденциони рачун прихода ЕПС, по поднетим захтевима ЕПС о усмеравању истих на пословне рачуне зависних привредних друштава ЕПС код пословних банака,
  • Врши повраћај средстава по поднетим захтевима ЕПС и зависних привредних друштава, по основу више или погрешно уплаћених средстава са рачуна 845-Евиденциони рачун прихода ЕПС,
  • Испоставља налоге пласирања и повлачења средстава по пословним банкама, на захтев ЕПС,
  • Решава рекламације грешака у платном промету, које су примљене од УТ-ф или од пословних банака,
  • Потврда стања на рачуну ЕПС 845-845519-кб, (908-84501-кб) по захтеву ЕПС односно зависних привредних друштава или ревизорских кућа.

ПОСЛОВИ РПГ-а

Уговор о привременом поверавању послова Број: 401-00-876/17-001-007 од 29.22.2017 године и Број: 404-02-00076/2017-01 од 29.11.2017. године закључен између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања и Министарства финансија – Управа за трезор.

Управа за трезор привремено извршава послове вођења Регистра пољопривредних газдинстава и послове спровођења поступка доделе средстава подстицаја пољопривредним газдинствима за основне подстицаје у биљној производњи, права на кредитну подршку, права на регрес за ђубриво, права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња и права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима.