Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Информациони систем
Сектор за информационе технологије

Информациони систем Управе за трезор омогућава сервисе на којима се заснива пословање Управе. У питању је платформа за успостављање транспарентног и ефикасног система јавних финансија РС и представља стабилну, флексибилну, поуздану и лако управљиву физичко-логичку целину у којој се примењују водећи безбедносни стандарди информационих система.

Стручни тимови запослених старају се о високој доступности сервиса континуираним одржавањем и унапређивањем свих компоненти система. Присутна је константна посвећеност ИТ тима да пружа сервисе највишег нивоа корисницима и да ефикасно и брзо одговара на пословне потребе Управе за трезор. ИТ Управе за трезор тежи иновацијама, како у технолошком, тако и у методолошком правцу развоја. Желимо да усвајамо и примењујемо најсавременије технологије и методологије, настојећи да увек у свакој новој имплементацији сервиса чинимо корак даље, спроводећи политику ефикасног управљања ИТ ресусима.

Основни циљеви ИТ-а су да се пословни процеси унапреде, оптимизују, консолидују и запослени едукују.

Карактеристике информационог система УТ

Информациони систем УТ је хетерегеног састава у технолошком смислу, имајући у виду примену решења различитих технологија и различитих произвођача, али са друге стране, изузетно компактан и интегрисан обзиром на јединствене методологије у примени имплементације решења, као и континуирану тежњу нашег тима ка потпуној аутоматизацији свих процеса унутар система.

Информациони систем је базиран на сервисно оријентисаној архитектури, која омогућава коегзистенцију хетерогених система. Кроз развој и имплементацију нових сервиса стичу се нова знања која се користе за унапређење постојећих, чиме се заокружује животни циклус система. Надзор и надгледање система обавља се коришћењем савремених мониторинг алата и централизацијом логова.

У најширем смислу, главне компоненте система су:

  • комуникациона инфраструктура
  • data центар са хардверским и системским компонентама
  • лепеза апликативних и оперативних система

Инфраструктура

На централну локацију информационог система повезано је 145 интерних локација Управе за трезор. Поред интерних, повезани су и спољни корисници - директни буџетски корисници кроз приватну мрежу и индиректни буџетски корисници преко интернета на VPN чвор. Управа за трезор је комуникационо повезана са свим кључним финансијским установама у РС, као што су НБС, Пореска управа, Управа царина итд.

Применом напредних и високо софистицираних технологија, јавила се потреба за коришћњем поузданијих и перформантнијих система преноса. На великом броју локација уведена је оптика као преносни медијум.

У току је реализација ДР сајта, за који ће се користити преносни пут са великом пропусном моћи, тако да ће време потребно за синхронизацију два сајта бити минимално. На оба сајта су распоређени сториџ системи великог капацитета. Подигнута је виртуална инфраструктура на којој се извршавају сервиси којима корисници приступају. Тренутно је активан велики број сервера, где су у продукцији, зависно од захтева сервиса који се извршава на траженом ресурсу, оперативни системи и основни сервиси - базе података и web сервери различитих платформи и произвођача.

Стратегија

Прилагођавање решења крајњим корисницима је један од приоритета сервисно оријентисане организације - све активности су усмерене ка задовољном крајњем кориснику. Квалитет услуга се додатно повећава тако што се услуга прилагођава појединачном кориснику где год је то могуће.

У складу са модерним технологијама чија се примена константно повећава, ИТ Управе за трезор је у обавези да изађе у сусрет све сложенијим захтевима и јавља се потреба да се врше учестале ревизије свих планова. На основу анализе, претходног искуства запослених, ИТИЛ препорука и примера најбоље праксе долази се до адекватног решења.

Фокусирани смо на сопствене људске, материјалне и нематеријалне ресурсе, на оптимизацију системских и пословних решења, и аутоматизацију процеса у циљу интеграције са осталим системима. Тежимо да обучавамо и усавршавамо људе као професионалце са највишим етичким кодексима понашања, способне да буду носиоци и извршиоци најсложенијих задатака.

Флексибилност и модуларност у организационој структури и планирању доприносе прилагодљивости система и омогућавају ИТ тиму да задржи способност брзог реаговања на промене у пословним приликама или приоритетима Управе за трезор. Посебна пажња је усмерена на анализу спољних фактора, и у складу са тим, припремамо се за нове изазове.

Један од принципа рада ИТ-а Управе за трезор јесте ефикасност, максимално искоришћење постојећих ресурса уз примену савремених метода рада.