Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Одсек за интерну ревизију

У Одсеку за интерну ревизију обављају се следећи послови:

 • припрема предлога Повеље интерне ревизије;
 • припрема и израда нацрта стратешког и годишњег плана интерне ревизије;
 • прегледање и давање сагласности на коначан ревизорски извештај
 • извештавање директора Управе кроз годишњи извештај о раду интерне ревизије, периодичне извештаје и извештаје о свакој извршеној интерној ревизији са свим важним налозима и датим препорукама, као и предузетим радњама за побољшање пословања; праћење спровођења препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија;
 • сарадња са Државном ревизорском институцијом, другим државним органима, међународним и домаћим институцијама и удружењима;
 • обављање ревизије везане за систем управљања ИПА програмима и пројектима;
 • припремање извештаја у вези рада Одсека;
 • контролисање примене прописа у области финансијско-материјалног пословања у поступку претходне контроле;
 • контролисање у поступку накнадне контроле наменског коришћења средстава буџета;
 • припрема документације и сарађивање са руководиоцима организационе јединице код које се врши ревизија;
 • израда извештаја о спроведеној ревизији;
 • израда упутстава, приручника и планирање прегледа;
 • састављање периодичних и годишњих извештаја;
 • процена ризика и припрема програма ревизије;
 • одређивање величине узорка и метода одабира узорака;
 • обрада и документовање ревизорских налаза и препорука и праћење спровођења препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија.