Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Надлежности
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Кључне речи:

Управа за трезор својим стручним капацитетима и иновативним решењима обезбеђује стабилну и транспарентну буџетску политику, модеран систем јавних финансија и побољшава ефикасност у располагању новцем пореских обавезника.

Управа за трезор је саставни део Министарства финансија. Основана је 01. августа 2005. године и наследила је тадашњу Управу за јавна плаћања и некадашњи Завод за обрачун и плаћања.

Управа за трезор обавља следеће послове:

1) финансијско планирање и управљање финансијским средствима Републике Србије;
2) контрола расхода и издатака, која обухвата одобравање плаћања до висине утврђених апропријација;
3) извештавање о извршењу буџета;
4) буџетско рачуноводство и извештавање;
5) успоставља, развија и одржава информациони систем Управе за трезор;
6) вођење евиденција корисника јавних средстава и подрачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора;
7) извршавање јавних плаћања за динарска и девизна плаћања;
8) отварање и вођење евиденција о рачунима за уплату јавних прихода, распоред јавних прихода и повраћај више или погрешно наплаћених јавних прихода;
9) прима обавештење од локалног органа управе надлежног за финансије о извршеном инвестирању средстава на домаћем финансијском тржишту новца;
10) прима обавештења од корисника буџетских средстава о преузимању обавеза и предвиђеним условима и роковима плаћања;
11) прикупља податке о преузетим новчаним обавезама од субјеката јавног сектора у комерцијалним трансакцијама;
12) врши централизовани обрачун примања запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код корисника средстава буџета Републике Србије;
13) обавља друге послове по уговору.