Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
strana 2 od 8
06. 10. 2017.

Zakonom o budžetskom sistemu 1 propisano je da Uprava za trezor vrši prijem gotovinskih uplata fizičkih lica na ime izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava.

Plaćanje DINA platnim karticama preko POS terminala na šalterima Uprave za trezor bilo je programski ograničeno samo na uplate po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava na račune 840.

Izmenama programa omogućeno je da se plaćanje DINA platnim karticama izvrši prema svim računima korisnika javnih sredstava, ne samo prema onima koji imaju podračune u Upravi za trezor, već i prema onima koji imaju račune u poslovnim bankama. U svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor može se izvršiti plaćanje obaveza po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava prema svim njihovim računima.

27. 02. 2017.

Uprava za trezor je započela realizaciju projekta devizni platni promet, u skladu sa odlukom o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva.

04. 10. 2016.

Članom 2. pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor1, propisan je tip korisnika javnih sredstava 7 (ostali korisnici javnih sredstava) i tip 8 (ostali – posebni korisnici javnih sredstava), kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta na poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor.

Poslovi platnog prometa, u smislu ovog zakona, obavljaju se u dinarima.

09. 02. 2016.

Članom 79a stava 1. Zakona o budžetskom sistemu1 propisano je da je Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, koja vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti i zbirnu evidenciju pokretnih stvari u svojini Republike Srbije, dužna da do 31. marta tekuće godine, dostavi Ministarstvu finansija - Upravi za trezor izveštaj o strukturi i vrednosti imovine Republike Srbije, na osnovu dobijenih izveštaja o strukturi i vrednosti imovine korisnika sredstava u svojini Republike Srbije, a radi sastavljanja završnog računa budžeta Republike Srbije za prethodnu godinu.

19. 01. 2016.

Danas, 19.01.2016, u 16 časova, izvršiće se zamena sertifikata u aplikaciji Registar zaposlenih.

S’obzirom da je zamenjeno sertifikaciono telo koje izdaje sertifikate, potrebno je da korisnici aplikacije odrade korake iz priloženog uputstva.

31. 12. 2015.

Zakonom o platnom prometu1 uređuju se poslovi platnog prometa, kao i prava i obaveze banke i klijenta. Poslovi platnog prometa, u smislu ovog zakona, obavljaju se u dinarima.

“Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03, “Službeni glasnik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 i 139/14 

12. 08. 2015.

Ovim zakonom utvrđuje se način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i obim i rokovi smanjenja broja zaposlenih do dostizanja utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih.

17. 07. 2015.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, kao podračuna sistema konsolidovanog računa trezora Republike i raspored sredstava sa tih računa, kod Uprave za trezor.

20. 03. 2015.

Instrukcija za popunjavanje poziva na broj odobrenja kod uplate prihoda direktnim korisnicima budžetskih sredstava Republike Srbije, kao i uplate donacija, pomoći i transfera u korist nivoa Republike Srbije.

19. 02. 2015.

Ovim pravilnikom uređuju se način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njihovih korisnika (u daljem tekstu: korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje), budžetskih fondova Republike Srbije i lokalne vlasti, kao i sadržina obrazaca za finansijske izveštaje.

strana 2 od 8