Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
strana 2 od 7
31. 12. 2015.

Zakonom o platnom prometu1 uređuju se poslovi platnog prometa, kao i prava i obaveze banke i klijenta. Poslovi platnog prometa, u smislu ovog zakona, obavljaju se u dinarima.

“Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03, “Službeni glasnik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 i 139/14 

12. 08. 2015.

Ovim zakonom utvrđuje se način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i obim i rokovi smanjenja broja zaposlenih do dostizanja utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih.

17. 07. 2015.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, kao podračuna sistema konsolidovanog računa trezora Republike i raspored sredstava sa tih računa, kod Uprave za trezor.

20. 03. 2015.

Instrukcija za popunjavanje poziva na broj odobrenja kod uplate prihoda direktnim korisnicima budžetskih sredstava Republike Srbije, kao i uplate donacija, pomoći i transfera u korist nivoa Republike Srbije.

19. 02. 2015.

Ovim pravilnikom uređuju se način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njihovih korisnika (u daljem tekstu: korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje), budžetskih fondova Republike Srbije i lokalne vlasti, kao i sadržina obrazaca za finansijske izveštaje.

31. 01. 2015.

Iznosi naknada u skladu sa Uredbom o izmenama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor sa primenom od 01. februara 2015. godine.

26. 12. 2014.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Spisak korisnika javnih sredstava, u okviru kojeg su posebno evidentirani direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, javne agencije, organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisane od strane države, kao i drugi korisnici javnih sredstava.

25. 12. 2014.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2015. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

21. 10. 2014.

Ovaj sporazum ima za cilj uspostavljanje efikasnije saradnje stvaranja povoljnih uslova za unapređivanje poslova iz oblasti javnih finansija, upotrebu sredstava iz javnih izvora i borbe protiv korupcije.

Predmet sporazuma:

24. 09. 2014.

Obaveštavamo vas da su dana 19. septembra 2014. godine stupili na snagu Zakon o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, kao i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika kojim su izmenjene odredbe do tada važećih zakona, a kojima se utvrđuje pravo zaposlenih na uvećanje zarade po osnovu dodatka na osnovnu platu za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad).

strana 2 od 7