Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
strana 2 od 8
09. 02. 2016.

Članom 79a stava 1. Zakona o budžetskom sistemu1 propisano je da je Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, koja vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti i zbirnu evidenciju pokretnih stvari u svojini Republike Srbije, dužna da do 31. marta tekuće godine, dostavi Ministarstvu finansija - Upravi za trezor izveštaj o strukturi i vrednosti imovine Republike Srbije, na osnovu dobijenih izveštaja o strukturi i vrednosti imovine korisnika sredstava u svojini Republike Srbije, a radi sastavljanja završnog računa budžeta Republike Srbije za prethodnu godinu.

19. 01. 2016.

Danas, 19.01.2016, u 16 časova, izvršiće se zamena sertifikata u aplikaciji Registar zaposlenih.

S’obzirom da je zamenjeno sertifikaciono telo koje izdaje sertifikate, potrebno je da korisnici aplikacije odrade korake iz priloženog uputstva.

31. 12. 2015.

Zakonom o platnom prometu1 uređuju se poslovi platnog prometa, kao i prava i obaveze banke i klijenta. Poslovi platnog prometa, u smislu ovog zakona, obavljaju se u dinarima.

“Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03, “Službeni glasnik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 i 139/14 

12. 08. 2015.

Ovim zakonom utvrđuje se način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i obim i rokovi smanjenja broja zaposlenih do dostizanja utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih.

17. 07. 2015.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, kao podračuna sistema konsolidovanog računa trezora Republike i raspored sredstava sa tih računa, kod Uprave za trezor.

20. 03. 2015.

Instrukcija za popunjavanje poziva na broj odobrenja kod uplate prihoda direktnim korisnicima budžetskih sredstava Republike Srbije, kao i uplate donacija, pomoći i transfera u korist nivoa Republike Srbije.

19. 02. 2015.

Ovim pravilnikom uređuju se način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njihovih korisnika (u daljem tekstu: korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje), budžetskih fondova Republike Srbije i lokalne vlasti, kao i sadržina obrazaca za finansijske izveštaje.

31. 01. 2015.

Iznosi naknada u skladu sa Uredbom o izmenama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor sa primenom od 01. februara 2015. godine.

26. 12. 2014.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Spisak korisnika javnih sredstava, u okviru kojeg su posebno evidentirani direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, javne agencije, organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisane od strane države, kao i drugi korisnici javnih sredstava.

25. 12. 2014.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2015. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

strana 2 od 8