Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
РИНО
Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура

На основу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама1 Управа за трезор успоставила је пројекат-апликацију Регистар измирења новчаних обавеза - РИНО.

Надзор над спровођењем закона, а на начин описан правилником о начину и поступку вршења надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза, врши Министарство финансија – одељење за буџетску инспекцију2.

У циљу спровођења надзора, Управа за трезор прикупља податке о преузетим обавезама од субјеката јавног сектора, које они достављају кроз апликацију РИНО и достављају одељењу за буџетску инспекцију извештаје са подацима о неизмиреним обавезама корисника јавних средстава. Такође, ради вршења надзора, одељење за буџетску инспекцију из апликације РИНО преузима податке о неизмиреним обавезама јавних предузећа.

Основне информације

Приступна адреса http://rino.trezor.gov.rs
Почетак рада 01. Април 2013.
Циљна група Корисници јавних средстава
Подршка rino@trezor.gov.rs
Радно време Нон-стоп

Документација

Информације за КЈС
Распис корисницима јавних средстава
Захтев за отварање приступних шифара
Информације за јавна предузећа
Упутство о начину достављања обрасца месечних извештаја
Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза
Образац за рокове измирења новчаних обавеза
Прописи
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о РИНО
XML и Excel
Упутство за попуњавање EXCEL обрасца
Пропратни допис за доставу XML-а
XML формат електронских порука

  1. „Службени гласник РС“ бр. 19/12 , 68/15 и 113/17 

  2. „Службени гласник РС“ бр. 88/15 и 16/18