Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
страна 11 од 11
30. 12. 2002.

Овим правилником прописује се начин и поступак обављања платног промета у динарима за директне и индиректне кориснике буџетских средстава Републике, односно територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација обавезног социјалног осигурања, укључених у систем консолидованог рачуна трезора који плаћања врше преко подрачуна и по налозима за уплату на рачуне који се воде код Управе за јавна плаћања и на друге рачуне.

страна 11 од 11