Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Јавне информације
Уредништво сајта

Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација (папир, трака, филм, електронски медији и сл.) на коме се налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства информације 1.

Документи

Обавештење о обради података о личности - Закон о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ
Обавештење о обради података о личности - централизовани обрачун примања
Поступак пред Управом за трезор
Списак корисника - Агенције
Списак корисника - Институти
Захтев за приступ информацији од јавног значаја

  1. “Службени гласник РС” бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010.