Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Надлежности
Кључне речи:

Управа за трезор својим стручним капацитетима и иновативним решењима обезбеђује стабилну и транспарентну буџетску политику, модеран систем јавних финансија и побољшава ефикасност у располагању новцем пореских обавезника.

Управа за трезор је саставни део Министарства финансија. Основана је 01. августа 2005. године и наследила је тадашњу Управу за јавна плаћања и некадашњи Завод за обрачун и плаћања.

Управа за трезор обавља следеће послове:

 • финансијско планирање и управљање финансијским средствима Републике Србије
 • контрола расхода и издатака која обухвата одобравање плаћања до висине утврђених апропријација
 • извештавање о извршењу буџета
 • буџетско рачуноводство и извештавање
 • успоставља, развија и одржава информациони систем Управе за трезор
 • вођење евиденција корисника јавних средстава и подрачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора
 • извршавање јавних плаћања за динарска и девизна плаћања
 • отварање и вођење евиденција о рачунима за уплату јавних прихода, распоред јавних прихода и повраћај више или погрешно наплаћених јавних прихода
 • прима обавештење од локалног органа управе надлежног за финансије о извршеном инвестирању средстава на домаћем финансијском тржишту новца
 • прима обавештења од корисника буџетских средстава о преузимању обавеза и предвиђеним условима и роковима плаћања
 • прикупља податке о преузетим новчаним обавезама од субјеката јавног сектора у комерцијалним трансакцијама
 • врши централизовани обрачун примања запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код корисника средстава буџета Републике Србије
 • обавља друге послове по уговору