Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Evidencija KJS
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Ključne reči:

Evidencija korisnika javnih sredstava (KJS) vodi se kao elektronska baza podataka u Upravi za trezor.

Evidencija KJS sadrži podatke o svim KJS koji:

  • pripadaju javnom sektoru
  • ne pripadaju javnom sektoru a kojima se vrši prenos sredstava sa računa za izvršenje budžeta

Ažuriranje podataka u evidenciji KJS vrši se na osnovu zahteva i dokumentacije propisane Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstva. Ministar nadležan za poslove finansija na osnovu predloga Uprave za trezor, utvrđuje spisak korisnika javnih sredstava koji se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije.

Uprava za trezor implementira i održava web servis kojim se omogućava pretraga evidencije KJS i preuzimanje podataka u više formata.

Osnovne informacije

Pristupna adresa https://kjs.trezor.gov.rs
Početak rada 01. Januar 2017.
Ciljna grupa Pravna i fizička lica
Podrška kjs@trezor.gov.rs
Radno vreme Non-stop
Testna adresa https://testkjs.trezor.gov.rs

Upotreba

Servis poseduje dva interfejsa:

  • Web interfejs, za ljudsku upotrebu
  • REST interfejs, za mašinsku upotrebu

Korisnici mogu upotrebljavati web interfejs da u interaktivnoj sesiji pronađu informacije o KJS od interesa, te da eksportuju podatke u neki od ponuđenih formata: XML, JSON i CSV.

Kriterijum pretrage servis beleži u URL adresu tako da je ovaj moguće deliti sa drugima. U sledećoj tabeli je dato nekoliko primera pretrage sa rezultujućim URL adresama:

Sve osnovne škole https://kjs.trezor.gov.rs/search?Naziv=osnovna%20škola
Uprave u sastavu MFIN https://kjs.trezor.gov.rs/search?MB=17862146
Konkretni KJS (10523) https://kjs.trezor.gov.rs/10523

Pretraga podataka radi se u originalnoj i transliteriranoj formi tako da je pismo unosa nebitno za rezultate (ćirilica ili latinica).

Za mašinsko konzumiranje servisa pogledajte relevantnu dokumentaciju:

Evidencija KJS - Uputstvo za mašinsku upotrebu

Arhiva

Uprava za trezor održava arhivu KJS koja sadrži stanje evidencije KJS poslednjeg dana u mesecu:

Spisak KJS-2024-06-30

Kompletna arhiva dostupna je na lokaciji KJS Arhiva.

Obaveštenja

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti KJS