Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
05. 12. 2019.

Obaveštavamo Vas da u periodu od subote 07. decembra 2019. godine od 07 č. do nedelje 08. decembra 2019. godine do 23 č. servisi, kontakt telefoni i sajt Uprave za trezor neće biti dostupni zbog planiranih radova na elektroinstalacijama.

14. 11. 2019.

Uprava za trezor sprovodi postupak prikupljanja ponuda za otkup neopasnog otpada.

Predmet otkupa su trenutne i novonastale količine neopasnog otpada u svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije. Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi preuzimanja i transporta neopasnog otpada (kompletan poziv za prikupljanje ponuda preuzmite u prilogu).

Poziv za prikupljanje ponuda sa Obrascem ponude (u PDF-u i Word-u) i modelom ugovora.

28. 02. 2019.

Obaveštavamo vas da od 01. marta 2019. godine, počinje primena novih specifikacija elektronskih formata za razmenu podataka, u skladu sa Prilogom 2. Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima1, kojom je povećan broj karaktera poziva na broj zaduženja, odobrenja i svrhe plaćanja.

Trenutna dužina elemenata poziva na broj sadrži maksimalno 20 karaktera. U skladu sa Odlukom NBS broj karaktera u pozivu na broj je povećan na 23 karaktera.

Izvršena je neophodna promena u dužini jedinstvenog podatka za reklamaciju i svrhe doznake određenog plaćanja.

13. 12. 2018.

Saglasno Zakonu o budžetu za 2019. godinu, od 01. januara 2019. uvode se u Sistem za izvršenje budžeta Republike Srbije indirektni korisnici budžetskih sredstava Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Zbog prelaska u Sistem za izvršenje budžeta Republike Srbije, Uprava za trezor će izvršiti ukidanje podračuna, na osnovu zahteva indirektnih korisnika i zbirnog naloga za ukidanje podračuna potpisanog od strane ministra finansija.

Prenos sredstava sa podračuna i ukidanje podračuna indirektnih korisnika vršiće se po sledećem terminskom planu:

15. 10. 2018.

Obaveštavamo vas da 31. decembra 2018. godine prestaje sa radom integralni sistem platnog prometa (ISPP).

Korisnici koji poslove platnog prometa obavljaju putem integralnog sistema platnog prometa (ISPP) potrebno je da izvrše prelazak na elektronski servis platnog prometa (eSPP) koji je dostupan od 01. januara 2018. godine.

Na sajtu Uprave za trezor http://www.trezor.gov.rs/src/services/espp/ dostupne su informacije o osnovnim funkcionalnostima servisa, visini naknada za korišćenje, korisničko uputstvo kao i potrebna dokumentacija za pristup servisu.

29. 03. 2018.

Počev od 02.04.2018. godine, nalozi za plaćanje čiji podaci se ne slažu sa ispravno registrovanim fakturama u centralnom registru faktura, smatraće se neispravnim nalozima za plaćanje.

15. 03. 2018.

Obaveštenje korisnicima javnih sredstava o načinu plaćanja obaveza po osnovu komercijalnih transakcija registrovanih u centralnom registru faktura, kao i o načinu plaćanja obaveza koje nisu komercijalne transakcije.

05. 03. 2018.

Od danas je javnosti na raspolaganju novi sajt Uprave za trezor.

Za više informacija pogledajte stranicu o sajtu.

01. 03. 2018.

Obaveštavamo vas da danas 01. Marta 2018. godine, u skladu sa Odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama1 koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u Upravi za trezor počinje sa radom novi informacioni sistem – Centralni registar faktura.

Postupak podnošenja zahteva za registraciju i rad u Centralnom registru faktura vršiće se u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura2.


  1. Službeni glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017 

01. 03. 2018.

Dana 9. februara 2018. godine, u Budimpešti održana je 4. sednica Vlade Srbije i Vlade Mađarske, koja je imala za cilj unapređenje regionalne saradnje i bilateralnih odnosa ove dve države.

Nakon zajedničke sednice potpisano je 10 međudržavnih sporazuma. Između ostalih, direktor mađarskog Državnog trezora Jozef Mesaroš i pomoćnik direktora Uprave za trezor Srbije Saša Ćelić potpisali su Sporazum o saradnji trezora dve države.

trezor