Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
DePP
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Ključne reči:

Dana 27. februara 2017. godine Uprava za trezor je započela realizaciju projekta Devizni platni promet, u skladu sa Odlukom o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva1.

Migracija deviznih računa korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva, iz Narodne banke Srbije u Upravu za trezor, podrazumeva prenos salda sa deviznog računa korisnika otvorenog kod Narodne banke Srbije, na devizni podračun korisnika otvoren kod Uprave za trezor.

Migracija deviznih računa, sa zatečenim saldom sredstava, korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora iz Narodne banke Srbije u Upravu za trezor izvršena je 25. februara 2017. godine.

Prezentacija - Migracija deviznih računa iz NBS u UT

Korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva plaćanja i naplate u devizama obavljaju preko računa sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva koji se otvara i vodi u Narodnoj banci Srbije, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i funkcije Narodne banke Srbije i zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje, kao i propisima donetim na osnovu tih zakona.

Preko računa sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva, Narodna banka Srbije prima devizne uplate i vrši devizna plaćanja na osnovu deviznih naloga koje joj dostavlja Uprava za trezor.

Ispostavljanje deviznih naloga vrši se on-line pristupom odgovarajućoj web aplikaciji „Devizni platni promet”, Uprave za trezor (u daljem tekstu: Sistem za devizna plaćanja), u skladu sa Korisničkim uputstvom za rad sa web aplikacijom „Devizni platni promet”, kao i Uputstvom za rad po poslovnim procesima preko Sistema za devizna plaćanja.


Linkovi

DePPSertifikati
Uputstvo za instalaciju sertifikata -DePP

Dokumenta

Korisničko uputstvo
Prezentacija projekta
Uputstvo za rad po poslovnim procesima preko Sistema za devizna plaćanja - DBK RS u SIBu
Uputstvo za popunjavanje naloga za plaćanje - Obrasca 70 (kod deviznog plaćanja)
Uputstvo za popunjavanje naloga za plaćanje - Obrasca 70 (kod podizanja efektive po osnovu sl.put. u inostranstvo)
Nalog za plaćanje - Obrazac 70

Direktni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije elektronski vrše unos deviznih naloga i prateće dokumentacije, skenirane u odgovarajućem elektronskom formatu, u Sistem za devizna plaćanja, koje Uprava za trezor dostavlja Narodnoj banci Srbije na izvršenje.

Radi pristupa Sistemu za devizna plaćanja, direktni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije podnose Upravi za trezor pisani zahtev za izdavanje ovlašćenja za unos deviznih naloga u Sistem za devizna plaćanja:

Zahtev za otvaranje korisničkih naloga - DePP

Indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije koji su uključeni u Sistem za izvršenje budžeta Republike Srbije, kao i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije koji plaćanja vrše preko svojih podračuna, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, korisnici sredstava budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva, devizna plaćanja i naplatu vrše preko nadležne filijale Uprave za trezor, kod koje imaju otvoren devizni podračun, dostavljanjem dokumentacije koja predstavlja osnov plaćanja i instrukciju za ispostavljanje deviznih naloga. Nadležna filijala Uprave za trezor za navedene korisnike javnih sredstava vrši elektronski unos deviznih naloga i prateće dokumentacije, u Sistem za devizna plaćanja, a koje Uprava za trezor dostavlja Narodnoj banci Srbije na izvršenje.

Propisi

Pravilnikom o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva2, propisuje se način i postupak obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva koji plaćanja i naplatu u devizama obavljaju preko deviznih podračuna koji se vode kod Uprave za trezor.

Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

Dokumentacija koju podnosi korisnik javnih sredstava, a na osnovu koje se ispostavljaju i izvršavaju devizni nalozi, u smislu ovog pravilnika, jeste:

 • kod tekućih poslova: faktura, profaktura, jedinstvena carinska isprava, ugovor, instrukcija za devizno plaćanje dobijena od banke primaoca, rešenje/odluka/naredba nadležnog organa i/ili zaključak Vlade kojim se lica upućuju na službeno putovanje u inostranstvo, obračun putnih troškova službenog putovanja, potvrda o reciprocitetu ili drugi dokument relevantan za identifikaciju obaveze i dr;
 • kod kapitalnih poslova: odluka ili rešenje nadležnog organa o konkretnom poslu, izvršno rešenje o nasleđivanju, ugovor sa stranim partnerom, kao i druga dokumentacija specifična za pojedinačni posao iz koje se može utvrditi da posao nije fiktivan ili simuliran i dr;
 • nalog za plaćanje prema inostranstvu (Obrazac 70), koji sadrži sve elemente propisane uputstvom Narodne banke Srbije za sprovođenje odluke kojom se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, odnosno sve elemente potrebne za unos deviznog naloga kroz Sistem za devizna plaćanja.

Uz prethodno navedenu dokumentaciju, korisnici javnih sredstava dostavljaju i propratno pismo u kojem se navodi spisak dokumentacije koja se dostavlja, kao i instrukcija za postupanje Uprave za trezor.

Obaveštenja

Instrukciju za deviznu priliv na devizni podračun otvoren u Upravi za trezor za određenu valutu korisnik budžetskih sredstava, korisnik sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva mogu dobiti u nadležnoj filijali Uprave za trezor kod koje je otvoren devizni podračun.

Overu FIF (Financial Identification form) obrasca za određeni devizni podračun vrši nadležna filijala Uprave za trezor kod koje je otvoren devizni podračun.

Kontakti

 • deviznakancelarija@trezor.gov.rs
  Pitanja u vezi sa načinom obavljanja deviznog platnog prometa preko sistema za devizna plaćanja
 • evidencijakjs@trezor.gov.rs
  Pitanja u vezi sa deviznim podračunima otvorenim u Upravi za trezor
 • depp@trezor.gov.rs i isib.podrska@trezor.gov.rs
  Pitanja u vezi sa pristupom sistemu za devizna plaćanja i sistemskim problemima

 1. „Službeni glasnik RS“, br. 78/2015 

 2. „Službeni glasnik RS“, br. 13/2017 i 51/2019