Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka dobara - Gorivo i mazivo po partijama
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:13. 06. 2017.
Id:CJN 03/2017

Obaveštenje o zaključenim ugovorima, za partije 2 i 3
Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partije 2 i 3