Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obaveštenje o Pozivu za podnošenje ponuda u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup, po partijama
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:12. 10. 2020.
Ključne reči:

Uprava za trezor sprovodi postupak podnošenja ponuda u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup oblikovanu po partijama.

Predmet otkupa su trenutne i novonastale količine papira u svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije. Sakupljanje i transport papira vršiće se po lokacijama koje su oblikovane u 10 (deset) partija.

Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup, po partijama (kompletan poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu).

Sastavni deo Poziva su: Prilog 1 (Podaci o ponuđaču), Obrazac ponude (Obrazac br. 1, Obrazac br. 2, Obrazac br. 3, Obrazac br. 4, Obrazac br. 5, Obrazac br. 6, Obrazac br. 7, Obrazac br. 8, Obrazac br. 9 i Obrazac br. 10.), kao i Modeli ugovora u zavisnosti za koju partiju podnosite ponudu/ponude, i svi dati u PDF formatu.

Dodatna obaveštenja u vezi sa ovim pozivom za dostavljajne ponuda mogu se dobiti elektronskim putem: dragana.mijalackovic@trezor.gov.rs

Pozivu za podnošenje ponuda za sakupljanje i transport papira uz otkup, po partijama