Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Početak rada centralnog registra faktura
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Objavljeno:01. 03. 2018.
Ključne reči:

Obaveštavamo vas da danas 01. Marta 2018. godine, u skladu sa Odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama1 koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u Upravi za trezor počinje sa radom novi informacioni sistem – Centralni registar faktura.

Postupak podnošenja zahteva za registraciju i rad u Centralnom registru faktura vršiće se u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura2.


  1. Službeni glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017 

  2. Službeni glasnik RS broj: 7/2018