Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Unapređenje plaćanja DINA karticama
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Objavljeno:06. 10. 2017.

Zakonom o budžetskom sistemu 1 propisano je da Uprava za trezor vrši prijem gotovinskih uplata fizičkih lica na ime izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava.

Plaćanje DINA platnim karticama preko POS terminala na šalterima Uprave za trezor bilo je programski ograničeno samo na uplate po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava na račune 840.

Izmenama programa omogućeno je da se plaćanje DINA platnim karticama izvrši prema svim računima korisnika javnih sredstava, ne samo prema onima koji imaju podračune u Upravi za trezor, već i prema onima koji imaju račune u poslovnim bankama. U svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor može se izvršiti plaćanje obaveza po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava prema svim njihovim računima.


  1. Član 93 tačka 9 alineja 13. „Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 i 99/16