Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Pravilnik o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije
Objavljeno:09. 02. 2016.

Članom 79a stava 1. Zakona o budžetskom sistemu1 propisano je da je Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, koja vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti i zbirnu evidenciju pokretnih stvari u svojini Republike Srbije, dužna da do 31. marta tekuće godine, dostavi Ministarstvu finansija - Upravi za trezor izveštaj o strukturi i vrednosti imovine Republike Srbije, na osnovu dobijenih izveštaja o strukturi i vrednosti imovine korisnika sredstava u svojini Republike Srbije, a radi sastavljanja završnog računa budžeta Republike Srbije za prethodnu godinu.


  1. “Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon i 103/15 

Dokumenta

Obaveštenje korisnicima javnih sredstava u svojini RS
Obrasci
Pravilnik