Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
Objavljeno:17. 07. 2015.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, kao podračuna sistema konsolidovanog računa trezora Republike i raspored sredstava sa tih računa, kod Uprave za trezor.

Dokumenta

Pravilnik o vođenju računa za uplatu javnih prihoda
Prilog 1 - Plan računa za uplatu javnih prihoda
Prilog 2 - Struktura elementa poziv na broj odobrenja
Prilog 3 - Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i republike
Prilog 4 - Carinarnice i njihove organizacione jedinice
Prilog 5 - Uporedni pregled starih i novih računa za uplatu javnih prihoda
Prilog 6 - Pregled računa za uplatu novčanih kazni