Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora
Objavljeno:30. 12. 2002.

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak obavljanja platnog prometa u dinarima za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike, odnosno teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, uključenih u sistem konsolidovanog računa trezora koji plaćanja vrše preko podračuna i po nalozima za uplatu na račune koji se vode kod Uprave za javna plaćanja i na druge račune.

Dokumenta

Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora