Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Upravljanje poslovnim procesima
Sektor za upravljanje procesima sistema javnih finansija

U Sektoru za upravljanje procesima sistema javnih finansija obavljaju se sledeći poslovi:

Planiranje i izgradnja strategije upravljanja sistema javnih finansija u skladu sa poslovnim potrebama Uprave:

 • definisanje modela poslovanja i pravaca razvoja sistema za upravljanje javnim finansijama;
 • uspostavljanje poslovnih pravila;

Upravljanje poslovnim procesima:

 • analiza strukture poslovnih sistema;
 • definisanje nadležnosti i odgovornosti;
 • uređenje poslovnih sistema;
 • upravljanje poslovnim sistemima;
 • definisanje modela poslovnog sistema za upravljanje javnim finansijama i njegovih podsistema;
 • analiza rizika i definisanje preventivnih mera kroz analizu uticaja na poslovanje i plan kontinuiteta poslovanja (Business impact and Business continuity plan);

Upravljanje projektima:

 • pokretanje projekta;
 • analiza i planiranje projekta;
 • definisanje krajnjeg projektnog zahteva;
 • koordinacija i kontrola aktivnosti implementacije projekta;
 • kontrola implementiranog rešenja;
 • administracija implementiranog rešenja;

Logistička podrška postojećim projektima i njihova harmonizacija;

 • analiza efikasnosti rada sistema za upravljanje javnim finansijama;
 • definisanje zahteva za izmenu/unapređenje sistema;
 • administriranje korisnika postojećih i novih sistema javnih fianansija;
 • kontrola i analiza poslovnih zahteva za izmenu postojećih procesa sistema javnih finansija, radi usaglašavanja sa postojećim propisima i drugim sistemima na koje izmena utiče;

Stručna instruktaža, edukacije i usavršavanje u okviru propisa i poslovnih rešenja;

Administriranje krajnjih korisnika – Help Desk