Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Upravljanje poslovnim procesima
Sektor za upravljanje procesima sistema javnih finansija

U Sektoru za upravljanje procesima sistema javnih finansija obavljaju se sledeći poslovi:

Planiranje i izgradnja strategije upravljanja sistema javnih finansija u skladu sa poslovnim potrebama Uprave

 • definisanje modela poslovanja i pravaca razvoja sistema za upravljanje javnim finansijama
 • uspostavljanje poslovnih pravila

Upravljanje poslovnim procesima

 • analiza strukture poslovnih sistema
 • definisanje nadležnosti i odgovornosti
 • uređenje poslovnih sistema
 • upravljanje poslovnim sistemima
 • definisanje modela poslovnog sistema za upravljanje javnim finansijama i njegovih podsistema
 • analiza rizika i definisanje preventivnih mera kroz analizu uticaja na poslovanje i plan kontinuiteta poslovanja (Business impact and Business continuity plan)

Upravljanje projektima

 • pokretanje projekta
 • analiza i planiranje projekta
 • definisanje krajnjeg projektnog zahteva
 • koordinacija i kontrola aktivnosti implementacije projekta
 • kontrola implementiranog rešenja
 • administracija implementiranog rešenja

Logistička podrška postojećim projektima i njihova harmonizacija

 • analiza efikasnosti rada sistema za upravljanje javnim finansijama
 • definisanje zahteva za izmenu/unapređenje sistema
 • administriranje korisnika postojećih i novih sistema javnih fianansija
 • kontrola i analiza poslovnih zahteva za izmenu postojećih procesa sistema javnih finansija, radi usaglašavanja sa postojećim propisima i drugim sistemima na koje izmena utiče

Stručna edukacija

 • stručna instruktaža, edukacije i usavršavanje u okviru propisa i poslovnih rešenja
 • organizovanje obuka za upotrebu servisa u nadležnosti Uprave

Administriranje krajnjih korisnika i Help Desk

 • administracija korisnika servisa za koje je Uprava nadležna
 • optimizacija komunikacije sa krajnjim korisnicima
 • efikasno rešavanje prijavljenh problema krajnjih korisnika
 • upravljanje Help Desk servisom