Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
КИБЈЛС
Сектор за управљање процесима система јавних финансија

Информациони систем за контролу извршења буџета јединица локалне самоуправе – КИБЈЛС – је део система управљања јавним финансијама у којем се евидентирају остварени приходи и примања, као и расходи и издаци у оквиру консолидованог рачуна трезора јединица локалне самоуправе, и у коме се врши контрола извршења расхода и издатака у платном систему Управе за трезор до висине утврђених апропријација.

Корисници укључени у систем:

  • Јединице локалне самоуправе

Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у информационом систему за контролу извршења буџета јединица локалне самуправе врши се путем веб апликације Управе за трезор, у складу са корисничким упутством.

Основне информације

Приступна адреса - тест https://jlstest.trezor.gov.rs
Почетак рада 12. Октобар 2020.
Радно време Нон-стоп
Корисници система Јединице локалне самоуправе
Подршка jls@trezor.gov.rs

Документација

Видео презентација

Прописи

Закон о буџетском систему
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру КРТ

Обавештења