Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Уредбе
Уредништво сајта
Кључне речи:
Уредба о померању рокова за годишње финансијске извештаје
Уредба о буџетском рачуноводству
Уредба о изгледу и начину попуњавања образаца који се уносе у Регистар запослених
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у Управи за извршење кривичних санкција
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
Уредба о општим условима за емисију и продају краткорочних државних хартија од вредности на примарном тржишту
Уредба о платама лица која врше функције у вези са извршењем казне затвора за кривична дела организованог криминала
Уредба о платама лица која врше функцију и обављају послове у Тужилаштву за ратне злочине и посебним организационим јединицама државних органа у поступку за ратне злочине
Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
Уредба о увећању плате државних службеника који обављају послове у вези са заштитом тајних података
Уредба о шифарнику радних места
Уредба о регистру запослених
Уредба о регистру запослених
Прилог 1 - садржај података у регистру запослених