Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за људске ресурсе
Сектор за људске ресурсе

У Сектору за људске ресурсе обављају се следећи послови:

 • припрема и израда општих аката из делокруга рада Сектора; праћење и примена прописа из области државне управе, радних односа, пензијско-инвалидског и здравственог осигурања, канцеларијског пословања и других области које се односе на делокруг рада Сектора;
 • давање стручних мишљења и одговора из делокруга рада Сектора;
 • сарадња са надлежним секторима у Министарству финансија, Службом за управаљање кадровима, Националном академијом за јавну управу и другим надлежним органима и организацијама по питањима која су међусобно повезана;
 • координација и пословна комуникација са унутрашњим јединицама Управе по питањима из области људских ресурса и другим пословима који су међусобно повезани;
 • вођење информатичке базе података за кадровску евиденцију у Управи;
 • обављање и других послова по налогу директора Управе

Група за радно-правне односе

У Групи за радно-правне односе обављају се следећи послови:

 • праћење примене закона и других прописа из области државне управе, радних односа у државним органима, пензијског, инвалидског и здравственог осигурања и области запошљавања;
 • припрема и израда нацрта кадровског плана;
 • планирање и израда дела финансијског плана;
 • припрема и израда акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи;
 • нормативни и стручно-оперативни послови који се односе на припрему и израду нацрта и предлога општих аката којима се уређују права и дужности из радног односа запослених у Управи;
 • припрема и израда решења којима се одлучује о правима и дужностима запослених у Управи;
 • припрема и израда уговора из области рада ван радног односа;
 • давање стручних мишљења у вези са применом прописа из радног односа;
 • припрема поднесака (одговори на тужбе, жалбе и други припремни поднесци) за потребе другостепених органа у поступку радних и управних спорова које су покренули запослени или Управа;
 • израда решења о службеним и студијским путовањима за запослене;обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Група за стручно-административну подршку комисијама

У Групи за стручно-административну подршку комисијама обављају се следећи послови:

 • праћење примене закона и других прописа из области државне управе и радних односа у државним органима;
 • припрема аката о попуњавању извршилачких радних места у Управи;
 • стручно-технички и административни послови за потребе рада Дисциплинске комисије у Управи;
 • вођење евиденције о изреченим дисциплинским казнама;
 • стручно-технички и административни послови за потребе Конкурсне комисије Управе и с тим у вези спровођење поступка ступања на рад новопримљених државних службеника и намештеника у Управи;
 • стручно-технички и административни послови за потребе рада Комисије за накнаду штете;
 • стручно-технички и административни послови за потребе рада Комисије за решавање захтева за одобравање солидарне помоћи;
 • израда решења о награђивању и напредовању запослених у Управи;
 • праћење рокова и попуњавање пријава запосленима за полагање државног стручног испита, као и вођење евиденције о положеном испиту;
 • координација и пословна комуникација са унутрашњим јединицама Управе на пословима који су међусобно повезани;
 • израда извештаја, информација и других прегледа који произилазе из делокруга рада Групе;
 • обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Група за аналитичке послове и развој људских ресурса

У Групи за аналитичке послове и развој људских ресурса обављају се следећи послови:

 • праћење примене закона и других прописа из области стручног усавршавања запослених, вредновања радне успешности, заштите података о личности и унапређења људских ресурса;
 • студијско–аналитички послови на изради докумената у циљу управљања људским ресурсима у Управи;
 • праћење, функционално анализирање и предлагање мера за рационалније и ефикасније обављање послова у Управи;
 • израда инструмената за утврђивање потреба за стручним усавршавањем;
 • предлагање облика и садржине стручног усавршавања и израда програма посебног стручног усавршавања државних службеника и намештеника у Управи;
 • организација и реализација стручног усавршавања у Управи сагласно донесеном програму и праћење његове реализације;
 • анализа ефеката реализованог стручног усавршавања;
 • припрема документације у вези вредновања радне успешности;
 • послови анализе радних места;
 • вођење и управљање информатичком базом података - кадровском евиденцијом у Управи;
 • обрада и ажурирање података од којих зависи упис у кадровску евиденцију Управе и израда анализа, извештаја и других потребних евиденција на основу података о запосленима у Управи;
 • координација и пословна комуникација са унутрашњим јединицама Управе на пословима који су међусобно повезани;
 • административно-технички послови око организације службених путовања;
 • вођење прописаних евиденција и регистра из области рада;
 • обављање техничких послова за државне службенике, намештенике и остала ангажована лица из области здравственог, пензијског и инвалидског осигурања;
 • израда извештаја, информација и других прегледа који произилазе из делокруга рада Групе;
 • обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.