Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Сектор за људске и материјалне ресурсе

У Сектору за људске и материјалне ресурсе обављају се следећи послови:

 • припрема и израда општих аката из делокруга рада Сектора;
 • праћење и примена прописа из области државне управе, радних односа, пензијско-инвалидског и здравственог осигурања, јавних набавки, канцеларијског пословања, противпожарне заштите, безбедности и здрављу на раду, безбедности у саобраћају и других области које се односе на делокруг рада Сектора;
 • давање стручних мишљења и одговора из делокруга рада Сектора;
 • сарадња са надлежним секторима у Министарству финансија, Службом за управаљање кадровима и другим надлежним органима и организацијама по питањима која су међусобно повезана;
 • координација и пословна комуникација са унутрашњим јединицама Управе по питањима из области људских и материјалних ресурса, јавних набавки и другим пословима који су међусобно повезани;
 • вођење информатичке базе података за кадровску евиденцију у Управи;
 • општи послови за Управу и Централу, као што су: вођење евиденције о предметима и актима у складу са прописима о канцеларијском пословању, о одржавању, набавци и сервисирању службених возила, као и други административно-технички послови за потребе рада Централе;
 • послови јавних набавки;
 • инвестиционо и текуће одржавање објеката и опреме;
 • вођење евиденција о опреми у Управи;
 • усклађивање рада организационих јединица у саставу Сектора;
 • обављање и других послова по налогу директора Управе.

Одељење за људске ресурсе

У одељењу за људске ресурсе обављају се следећи послови:

 • нормативни, студијско–аналитички послови на изради докумената у циљу управљања људским ресурсима у Управи и нацрта плана кадрова у Управи;
 • праћење, функционално анализирање и предлагање мера за рационалније и ефикасније обављање послова у Управи и припрема и израда аката о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи;
 • предлагање облика и садржине стручног усавршавања и израда програма посебног стручног усавршавања у Управи;
 • нормативни и стручно-оперативни послови који се односе на припрему и израду нацрта и предлога општих аката којима се уређују права и дужности из радног односа запослених у Управи;
 • праћење примене закона и других прописа из области државне управе, радних односа у државним органима, пензијско-инвалидског и здравственог осигурања и области запошљавања;
 • вођење и управљање информатичком базом података из кадровске евиденције у Управи, као делу јединственог информационог система за управљање људским ресурсима државне управе;
 • обрада и ажурирање података од којих зависи упис у кадровску евиденцију Управе и израда анализа, извештаја и других потребних евиденција на основу података о запосленима у Управи;
 • припрема документације за попуњавање извршилачких радних места и намештеника у Управи, путем интерног и јавног конкурса и с тим у вези спровођење поступка ступања на рад новопримљених државних службеника и намештеника у Управи;
 • припрема и израда решења којима се одлучује о правима и дужностима запослених у Управи, као и решења о вредновању, оцењивању и напредовању запослених;
 • припрема и израда уговора из области рада ван радног односа;
 • координација и пословна комуникација са унутрашњим јединицама Управе по пословима који су међусобно повезани;
 • стручно-технички и административни послови за потребе рада Дисциплинске комисије у Управи и вођење евиденције о изреченим дисциплинским казнама;
 • вођење прописаних евиденција из области рада;
 • старање и чување документације из радног односа у Централи, у виду класичне датотеке са персоналним досијеима запослених, као и обрада прописане документације у вези са остваривањем права на пензијско-инвалидско, здравствено и колективно осигурање;
 • давање стручних мишљења у вези са применом прописа из радног односа;
 • израда извештаја, информација и других прегледа који произилазе из делокруга рада Групе;
 • припрема поднесака (одговори на тужбе, жалбе, ревизије и други припремни поднесци) за потребе законског заступника у поступку радних спорова које су покренули запослени или Управа;
 • техничко-оперативни и административни послови који се односе на евидентирање аката који су настали у Групе;
 • обављање и других послова од важности за људске ресурсе Управе, а по налогу помоћника директора Управе.

Одељење садржи:

 1. Групу за радно-правне односе
 2. Групу за селекцију и развој људских ресурса

Одељење за материјалне ресурсе

У Одељењу за материјалне ресурсе обављају се следећи послови:

 • стручно-технички и административни послови из области делокруга рада Одељења;
 • осигурање имовине, безбедности у саобраћају, забране пушења у затвореним просторијама, безбедности и здравља на раду и другим областима које произилазе из делокруга рада Одељења;
 • припрема података о годишњим потребама унутрашњих јединица Управе у вези набавке добара, услуга и радова за израду годишњег Плана набавки за Управу;
 • праћење и примена прописа из области противпожарне заштите и заштите на раду;
 • израда планова - аката о процени ризика у области безбедности и здравља на раду;
 • вршење контроле и давање савета у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја, средстава и опреме за личну заштиту на раду;
 • праћење у вези стања са повредама на раду и професионалним обољењима и извештавање са предлозима мера за отклањање истих;
 • вођење евиденције о техничкој опремљености и одржавању административне опреме у Управи;
 • праћење одржавања пословних зграда, инсталација, уређаја, инвентара и опреме у Централи и унутрашњим организационим јединицама;
 • обезбеђивање вршења надзора у току извођења радова на инвестиционом и текућем одржавању зграда, заштите споменика културе и других области од значаја за рад Управе и вођење евиденција о истом;
 • старање о пословном простору над којим право управљања има Управа и вођење евиденције о пословном простору Управе;
 • спровођење припрема у ванредним ситуацијама Управе;
 • распоред основних средстава у пословним зградама Управе, као и задуживање и раздуживање запослених Централе са основним средствима, ситним инвентаром и алатом, набавка часописа и стручне литературе;
 • вођење магацина ситног инвентара, репроматеријала, канцеларијског и осталог материјала и њихово распоређивање;
 • фактурисање материјала и услуга и обрада документације улаза и излаза робе из магацина;
 • обрачун утрошка горива службених аутомобила и коришћење и одржавање возног парка Управе;
 • продаја расходованих основних средстава и ситног инвентара;
 • обезбеђење израде премера и предрачуна за извођење радова на одржавању пословних зграда;
 • вођење евиденција из делокруга рада Одељења;
 • координација и пословна комуникација са унутрашњим јединицама Управе по обављању међусобно повезаних послова;
 • обављање и других послова налогу непосредног руководиоца.

Одељење садржи:

 1. Групу за контролу и одржавање објеката и опреме
 2. Центар за пријем и експедицију поште

Одсек за јавне набавке

У Одсеку за јавне набавке обављају се следећи послови:

 • анализа и праћење прописа који се тичу јавних набавки и старање о њиховој правилној примени;
 • израда годишњег плана јавних набавки за Управу и учешће у припреми финансијског плана Управе;
 • израда конкурсне документације за спровођење поступака јавних набавки;
 • стручно-оперативни послови за потребе комисија и непосредно учешће у раду комисија у спровођењу поступака јавних набавки;
 • спровођење послова набавки основних средстава, резервних делова, ситног инвентара, потрошног материјала, услуга извођења радова; намирница за ресторан и кафе кухињу;
 • вођење евиденција о спроведеним поступцима јавних набавки и састављање извештаја надлежном органу за јавне набавке;
 • давање стручних мишљења и одговора странкама у поступку јавних набавки, као и одговора на захтеве Комисије за заштиту понуђача;
 • координација и пословна комуникација са унутрашњим јединицама Управе на припреми конкурсне документације за спровођење поступка јавних набавки;
 • обављање и других послова налогу непосредног руководиоца.