Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Instrukcija za indirektne korisnike Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Objavljeno:13. 12. 2018.

Saglasno Zakonu o budžetu za 2019. godinu, od 01. januara 2019. uvode se u Sistem za izvršenje budžeta Republike Srbije indirektni korisnici budžetskih sredstava Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Zbog prelaska u Sistem za izvršenje budžeta Republike Srbije, Uprava za trezor će izvršiti ukidanje podračuna, na osnovu zahteva indirektnih korisnika i zbirnog naloga za ukidanje podračuna potpisanog od strane ministra finansija.

Prenos sredstava sa podračuna i ukidanje podračuna indirektnih korisnika vršiće se po sledećem terminskom planu:

Instrukcija za indirektne korisnike Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja