Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
страна 7 од 8
31. 10. 2008.

Јавни дуг Републике Србије на дан 31. октобар 2008. године износи 8,93 милијарди евра и задњих осам година константно опада и у номиналном износу, и у односу на БДП. Управљањем јавним дугом, Управа за трезор Министарства финансија Републике Србије допринела је значајним уштедама у буџету, речено је на радном доручку за новинаре који је одржан у Управи за трезор Министарства финансија.

Одговорном политиком задужења у иностранству која је вођена у претходном периоду, Република Србија није сврстана у ред презадужених земаља. За Србију је то од изузетног значаја, посматрано са аспекта глобалне финансијске кризе. Велики допринос томе дала је и Управа за трезор Министарства финансија, која одговорно и савесно управља јавним дугом.

„Све што је до сада урађено на подручју ефикасности управљања јавним финансијама из делокруга одговорности Управе за трезор, резултат је успешно реализованих пројеката у сарадњи са Европском агенцијом за реконструкцију и техничком помоћи Трезора Сједињених Америчких држава“, истакао је Иван Маричић, директор Управе за трезор Министарства финансија.

27. 10. 2008.

Овим законом се уређују услови за прикупљање и обраду података о личности, права лица и заштита права лица чији се подаци прикупљају и обрађују, ограничења заштите података о личности, поступак пред надлежним органом за заштиту података о личности, обезбеђење података, евиденција, изношење података из Републике Србије и надзор над извршавањем овог закона.

16. 04. 2008.

Управа за трезор Србије увела је информациони систем за управљање јавним финансијама вредан 14 милиона евра, који ће омогућити уштеде у буџету, изјавио је данас на конференцији за новинаре директор те управе Иван Маричић. Он је рекао да ће примена новог система омогућити ефикаснију контролу и већу транспарентност трошења средстава пореских обвезника и побољшати управљање јавним дугом Србије, који износи 8,8 милијарди евра.

“Систем омогућава електронско повезивање буџетских корисника и издавање налога за плаћање “, казао је Маричић и додао да је до сада на информациони систем повезано 110 буџетксиих корисника и 145 филијала Управе за трезор. Према његовим речима, у наредне две године биће завршено увођење система повезивањем још 3.500 индиректних буџетских корисника, као што су школе или болнице, што ће увести већу дисциплину корисника и смањење јавне потрошње.

Директор програма Европске агенције за реконструкцију (ЕАР) у Србији Кристос Гофас казао је да је увођење система започето у 2006. години као део програма помоћи ЕУ за реформу система јавних финасија у Србији вредног 35 милиона евра. “Србија ће новим системом повећати ефикаснот и транспарентност управљања јавним финансијама и приближити се стандардима ЕУ”, истакао је Гофас.

09. 02. 2007.

Правилник о начину обраде и испате плата, додатака и накнада плата запослених, односно накнада лица ангажованих по уговору код индиректних корисника буџетских средстава за област основног и средњег образовања.

19. 07. 2006.

Овим законом уређују се: 1) плаћања, наплаћивања и преноси између резидената и нерезидената у страним средствима плаћања и у динарима; 2) плаћања, наплаћивања и преноси између резидената у страним средствима плаћања; 3) куповина и продаја средстава плаћања између резидената и нерезидената, као и куповина и продаја страних средстава плаћања између резидената; 4) једнострани преноси средстава плаћања из Републике Србије и у Републику који немају обележја извршења посла између резидената и нерезидената; 5) текући и депозитни рачуни резидената у иностранству и резидената и нерезидената у Републици; 6) редитни послови у Републици у девизама и кредитни послови са иностранством.

18. 07. 2005.

Овим законом уређују се услови, начин и поступак задуживања Републике Србије, јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, Републичког завода за здравствено осигурање, републичких фондова за пензијско и инвалидско осигурање и Националне службе за запошљавање, као и јавних предузећа и других правних лица, чији је оснивач Република, давање гаранција Републике, начин и поступак управљања јавним дугом и вођење евиденције о јавном дугу.

03. 11. 2004.

Овим законом уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.

01. 03. 2004.

Овим правилником одређују се директни корисници буџетских средстава који организују службу интерних контролора и заједнички критеријуми за организацију и поступак интерне контроле код директних корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања, на основу којих они својим интерним општим актом одређују ближу организацију и поступак вршења интерне контроле.

08. 01. 2004.

Овим правилником ближе се уређује начин коришћења новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних корисника средстава буџета Републике и организација обавезног социјалног осигурања, укључених у консолидовани рачун трезора Републике.

11. 12. 2003.

Овим правилником ближе се уређује начин коришћења новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних корисника средстава буџета Републике и организација обавезног социјалног осигурања, укључених у консолидовани рачун трезора Републике.

страна 7 од 8