Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
страна 2 од 8
26. 12. 2017.

Обавештавамо Вас да ће од 28. децембра 2017. године у Управи за трезор почети са радом нови информациони систем извршења буџета Републике Србије - ИСИБ.

Стари систем ФМИС и систем ФинПлан, почетком продукције ИСИБ-а, престају са применом у смислу извршавања буџета и биће архивирани. Систем ФМИС ће остати доступан корисницима у постојећем облику до затварања буџетске године (односно до Априла, Маја 2018. године), а након тога по потреби и посебним захтевима корисника за потребе извештавања.

О конкретном даљем начину употребе система ФМИС Трезор ће током 2018. године посебно обавестити кориснике.

06. 10. 2017.

Законом о буџетском систему 1 прописано је да Управа за трезор врши пријем готовинских уплата физичких лица на име измиривања обавеза по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава.

Плаћање ДИНА платним картицама преко ПОС терминала на шалтерима Управе за трезор било је програмски ограничено само на уплате по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава на рачуне 840.

Изменама програма омогућено је да се плаћање ДИНА платним картицама изврши према свим рачунима корисника јавних средстава, не само према онима који имају подрачуне у Управи за трезор, већ и према онима који имају рачуне у пословним банкама. У свим организационим јединицама Управе за трезор може се извршити плаћање обавеза по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава према свим њиховим рачунима.

27. 02. 2017.

Управа за трезор је започела реализацију пројекта девизни платни промет, у складу са одлуком о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства.

04. 10. 2016.

Чланом 2. правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор1, прописан је тип корисника јавних средстава 7 (остали корисници јавних средстава) и тип 8 (остали – посебни корисници јавних средстава), којима се врши пренос средстава из буџета на посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор.

Послови платног промета, у смислу овог закона, обављају се у динарима.

09. 02. 2016.

Чланом 79а става 1. Закона о буџетском систему1 прописано је да је Републичка дирекција за имовину Републике Србије, која води јединствену евиденцију непокретности и збирну евиденцију покретних ствари у својини Републике Србије, дужна да до 31. марта текуће године, достави Министарству финансија - Управи за трезор извештај о структури и вредности имовине Републике Србије, на основу добијених извештаја о структури и вредности имовине корисника средстава у својини Републике Србије, а ради састављања завршног рачуна буџета Републике Србије за претходну годину.

19. 01. 2016.

Данас, 19.01.2016, у 16 часова, извршиће се замена сертификата у апликацији Регистар запослених.

С’обзиром да је замењено сертификационо тело које издаје сертификате, потребно је да корисници апликације одраде кораке из приложеног упутства.

31. 12. 2015.

Законом о платном промету1 уређују се послови платног промета, као и права и обавезе банке и клијента. Послови платног промета, у смислу овог закона, обављају се у динарима.

“Службени лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03, “Службени гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14 

12. 08. 2015.

Овим законом утврђује се начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, као и обим и рокови смањења броја запослених до достизања утврђеног максималног броја запослених.

17. 07. 2015.

Овим правилником прописују се услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода, као подрачуна система консолидованог рачуна трезора Републике и распоред средстава са тих рачуна, код Управе за трезор.

20. 03. 2015.

Инструкција за попуњавање позива на број одобрења код уплате прихода директним корисницима буџетских средстава Републике Србије, као и уплате донација, помоћи и трансфера у корист нивоа Републике Србије.

страна 2 од 8