Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
страна 2 од 8
09. 02. 2016.

Чланом 79а става 1. Закона о буџетском систему1 прописано је да је Републичка дирекција за имовину Републике Србије, која води јединствену евиденцију непокретности и збирну евиденцију покретних ствари у својини Републике Србије, дужна да до 31. марта текуће године, достави Министарству финансија - Управи за трезор извештај о структури и вредности имовине Републике Србије, на основу добијених извештаја о структури и вредности имовине корисника средстава у својини Републике Србије, а ради састављања завршног рачуна буџета Републике Србије за претходну годину.

19. 01. 2016.

Данас, 19.01.2016, у 16 часова, извршиће се замена сертификата у апликацији Регистар запослених.

С’обзиром да је замењено сертификационо тело које издаје сертификате, потребно је да корисници апликације одраде кораке из приложеног упутства.

31. 12. 2015.

Законом о платном промету1 уређују се послови платног промета, као и права и обавезе банке и клијента. Послови платног промета, у смислу овог закона, обављају се у динарима.

“Службени лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03, “Службени гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14 

12. 08. 2015.

Овим законом утврђује се начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, као и обим и рокови смањења броја запослених до достизања утврђеног максималног броја запослених.

17. 07. 2015.

Овим правилником прописују се услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода, као подрачуна система консолидованог рачуна трезора Републике и распоред средстава са тих рачуна, код Управе за трезор.

20. 03. 2015.

Инструкција за попуњавање позива на број одобрења код уплате прихода директним корисницима буџетских средстава Републике Србије, као и уплате донација, помоћи и трансфера у корист нивоа Републике Србије.

19. 02. 2015.

Овим правилником уређују се начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја директних и индиректних корисника буџетских средстава, организација за обавезно социјално осигурање и њихових корисника (у даљем тексту: корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање), буџетских фондова Републике Србије и локалне власти, као и садржина образаца за финансијске извештаје.

31. 01. 2015.

Износи накнада у складу са Уредбом о изменама Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор са применом од 01. фебруара 2015. године.

26. 12. 2014.

Овим правилником утврђује се Списак корисника јавних средстава, у оквиру којег су посебно евидентирани директни и индиректни корисници средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, јавне агенције, организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама или су контролисане од стране државе, као и други корисници јавних средстава.

25. 12. 2014.

Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2015. годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

страна 2 од 8