Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
страна 2 од 10
20. 03. 2020.

На основу Закључка Владе Републике Србије (,,Службени гласник РС”, бр. 35/20 и 37/20) Министарство финансија - Управа за трезор обавештава странке да ће писарница у Централи Београд бити изузета од обуставе рада до дана престанка ванредног стања, односно до доношења другачијег акта Владе.

Послови на писарници се могу обавити сваког радног дана у периоду од 08,00-12,00 часова у Улици Поп Лукина 7-9, Београд 011/3202300, е-мејл:ut.tiket@trezor.gov.rs

18. 03. 2020.

Обавештавамо вас да се због проглашења ванредног стања на територији Републике Србије и спречавања ширења заразне болести COVID-19, шалтерски послови Управе за трезор неће се обављати у шалтер салама експозитура Управе за трезор до даљњег.
У прилогу се налази списак филијала Управе за трезор где ће се шалтерски послови несметано обављати, у складу са прописима (кликните на ПДФ фајл у продужетку).

18. 03. 2020.

У градовима и општинама у Србији отворени су кол центри за пружање помоћи грађанима у условима нових, ригорознијих мера које се односе на забрану кретања за грађане старије од 65 година.

Списак градова и општина са бројевима телефона можете преузети са нашега сајта (кликните на ПДФ фајл у продужетку).

04. 03. 2020.

Управа за трезор спроводи поступак прикупљања понуда у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе. Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе (Позив за подношење понуда преузмите у прилогу). Саставни део Позива је Образац понуде дат у ПДФ формату. Додатна обавештења у вези са овим Позивом могу се добити електронским путем: dragana.mijalackovic@trezor.gov.rs

26. 02. 2020.

Управа за трезор спроводи поступак прикупљања понуда у вези сакупљања и транспорта неопасног отпада уз откуп обликовану по партијама.

Предмет откупа су тренутне и новонастале количине неопасног отпада у свим организационим јединицама Управе за трезор на територији Републике Србије.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези сакупљања и транспорта неопасног отпада уз откуп, по партијама (комплетан позив за прикупљање понуда преузмите у прилогу). Саставни део Позива су Образац понуде (Образац бр. 1, Образац бр. 2 и Образац бр. 3) и Модели уговора за партију 1, партију 2 и партију 3) и сви дати у ПДФ формату.

12. 02. 2020.

У вези са применом члана 300. став 5. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/15 – аутентично тумачење, 113/17 – аутентично тумачење и 54/19) и очекиваних ефеката примене наведеног Закона, као и достављања исправних обавештења извршних поверилаца, у наставку се налази Образац 1. Обавештење о намери подношења предлога за извршење, које извршни поверилац доставља Управи за трезор.

Обавештења треба доставити на један од следећих начина:

05. 12. 2019.

Обавештавамо Вас да у периоду од суботе 07. децембра 2019. године од 07 ч. до недеље 08. децембра 2019. године до 23 ч. сервиси, контакт телефони и сајт Управе за трезор неће бити доступни због планираних радова на електроинсталацијама.

14. 11. 2019.

Управа за трезор спроводи поступак прикупљања понуда за откуп неопасног отпада.

Предмет откупа су тренутне и новонастале количине неопасног отпада у свим организационим јединицама Управе за трезор на територији Републике Србије. Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези преузимања и транспорта неопасног отпада (комплетан позив за прикупљање понуда преузмите у прилогу).

Позив за прикупљање понуда са Обрасцем понуде (у PDF-у и Word-у) и моделом уговора.

28. 02. 2019.

Обавештавамо вас да од 01. марта 2019. године, почиње примена нових спецификација електронских формата за размену података, у складу са Прилогом 2. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима1, којом је повећан број карактера позива на број задужења, одобрења и сврхе плаћања.

Тренутна дужина елемената позива на број садржи максимално 20 карактера. У складу са Одлуком НБС број карактера у позиву на број је повећан на 23 карактера.

Извршена је неопходна промена у дужини јединственог податка за рекламацију и сврхе дознаке одређеног плаћања.

13. 12. 2018.

Сагласно Закону о буџету за 2019. годину, од 01. јануара 2019. уводе се у Систем за извршење буџета Републике Србије индиректни корисници буџетских средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Због преласка у Систем за извршење буџета Републике Србије, Управа за трезор ће извршити укидање подрачуна, на основу захтева индиректних корисника и збирног налога за укидање подрачуна потписаног од стране министра финансија.

Пренос средстава са подрачуна и укидање подрачуна индиректних корисника вршиће се по следећем терминском плану:

страна 2 од 10