Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
страна 11 од 12
19. 07. 2006.

Овим законом уређују се: 1) плаћања, наплаћивања и преноси између резидената и нерезидената у страним средствима плаћања и у динарима; 2) плаћања, наплаћивања и преноси између резидената у страним средствима плаћања; 3) куповина и продаја средстава плаћања између резидената и нерезидената, као и куповина и продаја страних средстава плаћања између резидената; 4) једнострани преноси средстава плаћања из Републике Србије и у Републику који немају обележја извршења посла између резидената и нерезидената; 5) текући и депозитни рачуни резидената у иностранству и резидената и нерезидената у Републици; 6) редитни послови у Републици у девизама и кредитни послови са иностранством.

18. 07. 2005.

Овим законом уређују се услови, начин и поступак задуживања Републике Србије, јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, Републичког завода за здравствено осигурање, републичких фондова за пензијско и инвалидско осигурање и Националне службе за запошљавање, као и јавних предузећа и других правних лица, чији је оснивач Република, давање гаранција Републике, начин и поступак управљања јавним дугом и вођење евиденције о јавном дугу.

03. 11. 2004.

Овим законом уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.

01. 03. 2004.

Овим правилником одређују се директни корисници буџетских средстава који организују службу интерних контролора и заједнички критеријуми за организацију и поступак интерне контроле код директних корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања, на основу којих они својим интерним општим актом одређују ближу организацију и поступак вршења интерне контроле.

08. 01. 2004.

Овим правилником ближе се уређује начин коришћења новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних корисника средстава буџета Републике и организација обавезног социјалног осигурања, укључених у консолидовани рачун трезора Републике.

11. 12. 2003.

Овим правилником ближе се уређује начин коришћења новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних корисника средстава буџета Републике и организација обавезног социјалног осигурања, укључених у консолидовани рачун трезора Републике.

08. 12. 2003.

Овим правилником уређују се заједничке основе, критеријуми и задаци за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава, у складу са законом којим се уређује буџетски систем и другим прописима којима се уређује ова област.

10. 06. 2003.

Овим правилником ближе се уређују начин и услови под којима порески дужник у текућој години може измирити пореске обавезе доспеле до 31. децембра претходне године путем компензације.

10. 06. 2003.

Овим правилником уређује се плаћање појединих врста пореза, чији је обвезник - физичко лице, готовински (у новцу, чековима, кредитном картицом и сл.) преко пореске благајне Управе за јавна плаћања.

30. 12. 2002.

Овим правилником прописује се начин и поступак вршења унутрашње контроле у обављању платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора,у Управи за трезор.

страна 11 од 12