Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
страна 11 од 11
11. 12. 2003.

Овим правилником ближе се уређује начин коришћења новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних корисника средстава буџета Републике и организација обавезног социјалног осигурања, укључених у консолидовани рачун трезора Републике.

08. 12. 2003.

Овим правилником уређују се заједничке основе, критеријуми и задаци за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава, у складу са законом којим се уређује буџетски систем и другим прописима којима се уређује ова област.

10. 06. 2003.

Овим правилником ближе се уређују начин и услови под којима порески дужник у текућој години може измирити пореске обавезе доспеле до 31. децембра претходне године путем компензације.

10. 06. 2003.

Овим правилником уређује се плаћање појединих врста пореза, чији је обвезник - физичко лице, готовински (у новцу, чековима, кредитном картицом и сл.) преко пореске благајне Управе за јавна плаћања.

30. 12. 2002.

Овим правилником прописује се начин и поступак вршења унутрашње контроле у обављању платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора,у Управи за трезор.

30. 12. 2002.

Овим правилником прописује се начин и поступак обављања платног промета у динарима за директне и индиректне кориснике буџетских средстава Републике, односно територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација обавезног социјалног осигурања, укључених у систем консолидованог рачуна трезора који плаћања врше преко подрачуна и по налозима за уплату на рачуне који се воде код Управе за јавна плаћања и на друге рачуне.

страна 11 од 11