Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Група за стручно оперативне послове
Сектор за људске и материјалне ресурсе

У Групи за стручно-оперативне послове обављају се следећи послови:

 • стручно-технички и административни послови за потребе рада директора Управе, организовање одржавања састанака по налогу директора;
 • стручно-технички и административни послови на припреми материјала за потребе одржавања састанака у Управи;
 • стручни и административно-технички послови за потребе рада Колегијума Управе и Централе;
 • пословна кореспонденција директора са унутрашњим јединицама Управе и другим органима и организацијама ван Управе, као и са међународним организацијама и страним мисијама и делегацијама;
 • организовање састанака са представницима међународних организација и страних мисија и израда извештаја о одржаним састанцима;
 • пријем поште и материјала упућених директору; дистрибуција поште и материјала за потребе рада директора;
 • послови који се односе на идентификацију, припрему, израду, спровођење и евалуацију ЕУ пројеката и других међународних пројеката, у складу са процедурама, ради обезбеђивања подршке за постизање циљева и приоритета Управе као и повезаних субјеката;
 • припрема стратешких и програмских докумената за финансирање из међународне донаторске помоћи;
 • припрема документације у вези са претприступним фондовима ЕУ; припрема и ревидирање листе приоритетних пројеката Управе;
 • извештавање директора Управе за трезор, помоћника директора - координатора, помоћника директора из чије надлежности се спроводи пројект, као и ИПА јединицу у Министарству финансија о прогресу израде пројеката;
 • организациони послови, комуникација са унутрашњим јединицама Управе, као и са другим организацијама и државним органима и институцијама релевантним за пројекат;
 • послови оперативног планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије свих организационих делова Управе за трезор;
 • други послови по налогу директора Управе.