Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
trezor
19. 08. 2019.

Kontakt informacije centrale

02. 08. 2019.

Tehničke informacije o našem sajtu

28. 02. 2019.

Obaveštavamo vas da od 01. marta 2019. godine, počinje primena novih specifikacija elektronskih formata za razmenu podataka, u skladu sa Prilogom 2. Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima1, kojom je povećan broj karaktera poziva na broj zaduženja, odobrenja i svrhe plaćanja.

19. 02. 2019.

Nadležnosti uprave

13. 12. 2018.

Saglasno Zakonu o budžetu za 2019. godinu, od 01. januara 2019. uvode se u Sistem za izvršenje budžeta Republike Srbije indirektni korisnici budžetskih sredstava Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

15. 10. 2018.

Obaveštavamo vas da 31. decembra 2018. godine prestaje sa radom integralni sistem platnog prometa (ISPP).

04. 05. 2018.

Unutrašnje jedinice Uprave van sedišta organizovane su kao filijale i ekspoziture u sastavu filijale.

18. 04. 2018.

Sektori, filijale i ekspoziture

29. 03. 2018.

Počev od 02.04.2018. godine, nalozi za plaćanje čiji podaci se ne slažu sa ispravno registrovanim fakturama u centralnom registru faktura, smatraće se neispravnim nalozima za plaćanje.

15. 03. 2018.

Obaveštenje korisnicima javnih sredstava o načinu plaćanja obaveza po osnovu komercijalnih transakcija registrovanih u centralnom registru faktura, kao i o načinu plaćanja obaveza koje nisu komercijalne transakcije.