Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
ESPP
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Ključne reči:

Elektronski servis platnog prometa eSPP predstavlja web aplikaciju koja omogućava korisnicima javnih sredstava kreiranje naloga, verifikaciju i prosleđivanje naloga u platni sistem, uvid u stanje i pregled promena po računima i preuzimanje izvoda. Servis praktično omogućava korisnicima elektronsko plaćanje preko Interneta.

Elektronski servis platnog prometa – eSPP zameniće elektronski servis platnog prometa ISPP+ koji će tokom 2018. godine prestati sa radom.

Lokacija je dostupna isključivo kroz VPN konekcije između korisnika servisa i Uprave za trezor. Softver i uputstvo za uspostavljanje VPN povezivanja se dobija na adresu elektronske pošte korisnika, posle registracije u mesno nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor.

Osnovne funkcionalnosti

Servis omogućava sledeće funkcionalnosti:

  • Unos Pojedinačnih naloga i Zbirnih naloga;
  • Slanje pojedinačnih naloga u Platni sistem na realizaciju;
  • Uvid u stanje i promene na računu;
  • Preuzimanje izvoda u digitalnoj i štampanoj formi;
  • Učitavanje pojedinačnih naloga kreiranim internom aplikacijom kod korisnika;

Preduslov za korišćenje servisa

Preduslov za korišćenje servisa jeste da ispunjavate Opšte uslove za korišćenje elektronskog servisa platnog prometa Uprave za trezor koje možete da preuzmete sa ove lokacije. Da biste postali korisnik servisa morate da se registrujete u Upravi za trezor, da imate pristup Internetu, da posedujete računar sa operativnim sistemom Windows 7 i noviji i da imate instaliran neki od popularnih Internet pregledača (Mozilla Firefox,Google Chrome, Internet Explorer, Safari).Za autorizaciju naloga kod slanja naloga u Platni sistem, neophodan vam je uređaj za autentifikaciju (token) koji dobijate od Uprave za trezor. Čitači i kartice koje ste koristili u ISPP+ aplikaciji nije moguće koristiti u Elektronskom servisu platnog prometa – eSPP.

Kako da postanem korisnik

Da bi ste postali korisnik potrebno je da popunite obrazac eSPP-1 - Zahtev za pristup i izmene koji možete da preuzmete sa ove lokacije. Obrasci su u digitalnoj formi (pdf datoteke), možete da ih popunite na računaru i odštampate, ili da ih odštampate i popunite na tradicionalan način. Dostupna su vam i ostala dokumenta Opšti uslovi i Ugovor o korišćenju. Popunjen obrazac i ugovor dostavite mesno nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor gde možete da dobijete sve neophodne informacije u vezi servisa. Posle Provere dokumentacije i potpisivanja Ugovora dobićete korisničko ime i lozinku za pristup na odgovarajućim obrascima odnosno na adresu elektronske pošte koju ste naveli u okviru obrasca eSPP-1 - Zahtev za pristup i izmenei uređaj za autentifikaciju.

Naknada za korišćenje

Korisnik plaća jednokratno po tarifnom broju 12. uređaj za autentifikaciju na račun 840-30969845-06, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, prihodi Ministarstva finansija - Uprave za trezor. Naknada se plaća za svaki korisnički nalog sa pravom plaćanja.

Na nalogu upisujete:

  • Šifra plaćanja „298“ (šifra tarife Uprave za trezor);
  • U polje „poziv na broj odobrenja“ po modelu 97, 29105230401110742321;
  • U polje „svrha uplate” obavezno upišite „tarifni broj 12“.

Ostale informacije

Kompletno korisničko uputstvo biće vam dostupno na polaznoj strani aplikacije koju dobijate po uspešnoj prijavi korisničkim nalogom koji dobijate od Uprave za trezor. Za sve dodatne informacije obratite se Upravi za trezor na adresu elektronske pošte espp@trezor.gov.rs

Dokumentacija

Opšti uslovi
Ugovor
Zahtev za pristup i izmene
Zahtev za zamenu, izdavanje uređaja za autentifikaciju
Ovlašćenje
Zahtev za blokadu, deblokadu uređaja za autentifikaciju
Zahtev za produženje poslovnog dana

Ostale datoteke

ESPP - kratko uputstvo korisnike v2.1
Prilozi korisničkog uputsva - Opis formata datoteka za razmenu podataka