Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Grupa za stručno operativne poslove
Sektor za ljudske i materijalne resurse

U Grupi za stručno-operativne poslove obavljaju se sledeći poslovi:

 • stručno-tehnički i administrativni poslovi za potrebe rada direktora Uprave, organizovanje održavanja sastanaka po nalogu direktora;
 • stručno-tehnički i administrativni poslovi na pripremi materijala za potrebe održavanja sastanaka u Upravi;
 • stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe rada Kolegijuma Uprave i Centrale;
 • poslovna korespondencija direktora sa unutrašnjim jedinicama Uprave i drugim organima i organizacijama van Uprave, kao i sa međunarodnim organizacijama i stranim misijama i delegacijama;
 • organizovanje sastanaka sa predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih misija i izrada izveštaja o održanim sastancima;
 • prijem pošte i materijala upućenih direktoru; distribucija pošte i materijala za potrebe rada direktora;
 • poslovi koji se odnose na identifikaciju, pripremu, izradu, sprovođenje i evaluaciju EU projekata i drugih međunarodnih projekata, u skladu sa procedurama, radi obezbeđivanja podrške za postizanje ciljeva i prioriteta Uprave kao i povezanih subjekata;
 • priprema strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz međunarodne donatorske pomoći;
 • priprema dokumentacije u vezi sa pretpristupnim fondovima EU; priprema i revidiranje liste prioritetnih projekata Uprave;
 • izveštavanje direktora Uprave za trezor, pomoćnika direktora - koordinatora, pomoćnika direktora iz čije nadležnosti se sprovodi projekt, kao i IPA jedinicu u Ministarstvu finansija o progresu izrade projekata;
 • organizacioni poslovi, komunikacija sa unutrašnjim jedinicama Uprave, kao i sa drugim organizacijama i državnim organima i institucijama relevantnim za projekat;
 • poslovi operativnog planiranja, organizovanja, sprovođenja i izveštavanja o rezultatima interne revizije svih organizacionih delova Uprave za trezor;
 • drugi poslovi po nalogu direktora Uprave.