Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Sektor za ljudske i materijalne resurse

U Sektoru za ljudske i materijalne resurse obavljaju se sledeći poslovi:

 • priprema i izrada opštih akata iz delokruga rada Sektora;
 • praćenje i primena propisa iz oblasti državne uprave, radnih odnosa, penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, javnih nabavki, kancelarijskog poslovanja, protivpožarne zaštite, bezbednosti i zdravlju na radu, bezbednosti u saobraćaju i drugih oblasti koje se odnose na delokrug rada Sektora;
 • davanje stručnih mišljenja i odgovora iz delokruga rada Sektora;
 • saradnja sa nadležnim sektorima u Ministarstvu finansija, Službom za upravaljanje kadrovima i drugim nadležnim organima i organizacijama po pitanjima koja su međusobno povezana;
 • koordinacija i poslovna komunikacija sa unutrašnjim jedinicama Uprave po pitanjima iz oblasti ljudskih i materijalnih resursa, javnih nabavki i drugim poslovima koji su međusobno povezani;
 • vođenje informatičke baze podataka za kadrovsku evidenciju u Upravi;
 • opšti poslovi za Upravu i Centralu, kao što su: vođenje evidencije o predmetima i aktima u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju, o održavanju, nabavci i servisiranju službenih vozila, kao i drugi administrativno-tehnički poslovi za potrebe rada Centrale;
 • poslovi javnih nabavki;
 • investiciono i tekuće održavanje objekata i opreme;
 • vođenje evidencija o opremi u Upravi;
 • usklađivanje rada organizacionih jedinica u sastavu Sektora;
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu direktora Uprave.

Odeljenje za ljudske resurse

U odeljenju za ljudske resurse obavljaju se sledeći poslovi:

 • normativni, studijsko–analitički poslovi na izradi dokumenata u cilju upravljanja ljudskim resursima u Upravi i nacrta plana kadrova u Upravi;
 • praćenje, funkcionalno analiziranje i predlaganje mera za racionalnije i efikasnije obavljanje poslova u Upravi i priprema i izrada akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi;
 • predlaganje oblika i sadržine stručnog usavršavanja i izrada programa posebnog stručnog usavršavanja u Upravi;
 • normativni i stručno-operativni poslovi koji se odnose na pripremu i izradu nacrta i predloga opštih akata kojima se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u Upravi;
 • praćenje primene zakona i drugih propisa iz oblasti državne uprave, radnih odnosa u državnim organima, penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja i oblasti zapošljavanja;
 • vođenje i upravljanje informatičkom bazom podataka iz kadrovske evidencije u Upravi, kao delu jedinstvenog informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima državne uprave;
 • obrada i ažuriranje podataka od kojih zavisi upis u kadrovsku evidenciju Uprave i izrada analiza, izveštaja i drugih potrebnih evidencija na osnovu podataka o zaposlenima u Upravi;
 • priprema dokumentacije za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta i nameštenika u Upravi, putem internog i javnog konkursa i s tim u vezi sprovođenje postupka stupanja na rad novoprimljenih državnih službenika i nameštenika u Upravi;
 • priprema i izrada rešenja kojima se odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u Upravi, kao i rešenja o vrednovanju, ocenjivanju i napredovanju zaposlenih;
 • priprema i izrada ugovora iz oblasti rada van radnog odnosa;
 • koordinacija i poslovna komunikacija sa unutrašnjim jedinicama Uprave po poslovima koji su međusobno povezani;
 • stručno-tehnički i administrativni poslovi za potrebe rada Disciplinske komisije u Upravi i vođenje evidencije o izrečenim disciplinskim kaznama;
 • vođenje propisanih evidencija iz oblasti rada;
 • staranje i čuvanje dokumentacije iz radnog odnosa u Centrali, u vidu klasične datoteke sa personalnim dosijeima zaposlenih, kao i obrada propisane dokumentacije u vezi sa ostvarivanjem prava na penzijsko-invalidsko, zdravstveno i kolektivno osiguranje;
 • davanje stručnih mišljenja u vezi sa primenom propisa iz radnog odnosa;
 • izrada izveštaja, informacija i drugih pregleda koji proizilaze iz delokruga rada Grupe;
 • priprema podnesaka (odgovori na tužbe, žalbe, revizije i drugi pripremni podnesci) za potrebe zakonskog zastupnika u postupku radnih sporova koje su pokrenuli zaposleni ili Uprava;
 • tehničko-operativni i administrativni poslovi koji se odnose na evidentiranje akata koji su nastali u Grupe;
 • obavljanje i drugih poslova od važnosti za ljudske resurse Uprave, a po nalogu pomoćnika direktora Uprave.

Odeljenje sadrži:

 1. Grupu za radno-pravne odnose
 2. Grupu za selekciju i razvoj ljudskih resursa

Odeljenje za materijalne resurse

U Odeljenju za materijalne resurse obavljaju se sledeći poslovi:

 • stručno-tehnički i administrativni poslovi iz oblasti delokruga rada Odeljenja;
 • osiguranje imovine, bezbednosti u saobraćaju, zabrane pušenja u zatvorenim prostorijama, bezbednosti i zdravlja na radu i drugim oblastima koje proizilaze iz delokruga rada Odeljenja;
 • priprema podataka o godišnjim potrebama unutrašnjih jedinica Uprave u vezi nabavke dobara, usluga i radova za izradu godišnjeg Plana nabavki za Upravu;
 • praćenje i primena propisa iz oblasti protivpožarne zaštite i zaštite na radu;
 • izrada planova - akata o proceni rizika u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • vršenje kontrole i davanje saveta u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija, sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • praćenje u vezi stanja sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima i izveštavanje sa predlozima mera za otklanjanje istih;
 • vođenje evidencije o tehničkoj opremljenosti i održavanju administrativne opreme u Upravi;
 • praćenje održavanja poslovnih zgrada, instalacija, uređaja, inventara i opreme u Centrali i unutrašnjim organizacionim jedinicama;
 • obezbeđivanje vršenja nadzora u toku izvođenja radova na investicionom i tekućem održavanju zgrada, zaštite spomenika kulture i drugih oblasti od značaja za rad Uprave i vođenje evidencija o istom;
 • staranje o poslovnom prostoru nad kojim pravo upravljanja ima Uprava i vođenje evidencije o poslovnom prostoru Uprave;
 • sprovođenje priprema u vanrednim situacijama Uprave;
 • raspored osnovnih sredstava u poslovnim zgradama Uprave, kao i zaduživanje i razduživanje zaposlenih Centrale sa osnovnim sredstvima, sitnim inventarom i alatom, nabavka časopisa i stručne literature;
 • vođenje magacina sitnog inventara, repromaterijala, kancelarijskog i ostalog materijala i njihovo raspoređivanje;
 • fakturisanje materijala i usluga i obrada dokumentacije ulaza i izlaza robe iz magacina;
 • obračun utroška goriva službenih automobila i korišćenje i održavanje voznog parka Uprave;
 • prodaja rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara;
 • obezbeđenje izrade premera i predračuna za izvođenje radova na održavanju poslovnih zgrada;
 • vođenje evidencija iz delokruga rada Odeljenja;
 • koordinacija i poslovna komunikacija sa unutrašnjim jedinicama Uprave po obavljanju međusobno povezanih poslova;
 • obavljanje i drugih poslova nalogu neposrednog rukovodioca.

Odeljenje sadrži:

 1. Grupu za kontrolu i održavanje objekata i opreme
 2. Centar za prijem i ekspediciju pošte

Odsek za javne nabavke

U Odseku za javne nabavke obavljaju se sledeći poslovi:

 • analiza i praćenje propisa koji se tiču javnih nabavki i staranje o njihovoj pravilnoj primeni;
 • izrada godišnjeg plana javnih nabavki za Upravu i učešće u pripremi finansijskog plana Uprave;
 • izrada konkursne dokumentacije za sprovođenje postupaka javnih nabavki;
 • stručno-operativni poslovi za potrebe komisija i neposredno učešće u radu komisija u sprovođenju postupaka javnih nabavki;
 • sprovođenje poslova nabavki osnovnih sredstava, rezervnih delova, sitnog inventara, potrošnog materijala, usluga izvođenja radova; namirnica za restoran i kafe kuhinju;
 • vođenje evidencija o sprovedenim postupcima javnih nabavki i sastavljanje izveštaja nadležnom organu za javne nabavke;
 • davanje stručnih mišljenja i odgovora strankama u postupku javnih nabavki, kao i odgovora na zahteve Komisije za zaštitu ponuđača;
 • koordinacija i poslovna komunikacija sa unutrašnjim jedinicama Uprave na pripremi konkursne dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki;
 • obavljanje i drugih poslova nalogu neposrednog rukovodioca.