Сектор за обраду личних примања

У Сектору за обраду личних примања обављају се следећи послови: обрада и обрачун зарада, обустава на зараде запослених код корисника буџетских средстава; обрада и обрачун накнада зарада и осталих личних примања запослених; формирање, одржавање и чување базе података о запосленима и личним примањима запослених; контрола и учитавање  обрађених личних примања у систем за извршење буџета, састављање статистичких  извештаја о исплаћеним зарадама и броју запослених; састављање прописаних извештаја за потребе: Фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених и Пореске управе; информисање и извештавање о личним примањима запослених; праћење и примена прописа и учешће у изради прописа из области обрачуна и обраде личних примања; учешће у дефинисању захтева за програмска решења за обраду личних примања; кординација и сарадња са секторима, филијалама Управе и државним органима око обрачуна, обраде и извештавања о  личним примањима; као и сарадња са банкама и другим примаоцима уплата по питању обустава из зарада; обављају  и други  послови у вези извештавања о броју запослених и личним примањима; као  и усклађивање рада одељења и одсека  у саставу Сектора.

          1. Одељење за обраду личних примања У Одељењу за обраду личних примања обављају се следећи послови: праћење и примена прописа на основу којих се врши обрачун и обрада личних примања код корисника буџетских средстава; обрада и обрачун зарада и обустава на зараде; обрада и обрачун накнада зарада, накнада за превоз и других личних примања; вођење прописане аналитике и других захтеваних евиденција, чији подаци се усклађују са књиговодственим подацима и другим евиденцијама; састављање статистичких извештаја о исплаћеним зарадама и броју запослених; састављање прописаних извештаја за потребе Фонда за пензијско-инвалидско осигурање запослених и Пореске управе; сарадња са корисницима буџетских средстава у вези са обрадом и обрачуном личних примањима запослених.

          2. Одсек за извештавање о личним примањима

У Одсеку за извештавање о личним примањима обављају се следећи послови: праћење и анализа обраде личних примања запослених код корисника буџетских средстава; израда потребних информација и извештавање о личним примањима запослених; праћење  примене прописа и учешће у изради прописа из области обрачуна и обраде  личних примања; учешће у дефинисању захтева којима је потребно извршити измене програмских решења за обрачун и обраду личних примања; сарадња са банкама и другим примаоцима уплата по питању обустава из зарада у погледу достављања извештаја о извршеним уплатама личних примања; сарадња са буџетским корисницима по пословима из области информисања и извештавања о личним примањима запослених; обављање дугих послова који се односе на извештавање о личним примањима.