Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура

У Сектору за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура обављају се следећи послови: непосредно учешће у припремању прописа и општих аката из области којом се уређује надлежност и делокруг рада Управе; израда подзаконских аката из надлежности Управе; припрема методолошких и других упутстава; посредна и непосредна контрола платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора у примени прописа и других аката код унутрашњих јединица Управе; праћење примене законских и других прописа који се односе на делокруг рада Управе.     

          1. Одсек за нормативне и правне послове

 У Одсеку за нормативне и правне послове обављају се следећи послови: давање иницијативе за доношење нових и измену и допуну постојећих законских прописа; учествовање у припреми методолошких и других упутстава ради јединствене примене законских прописа у унутрашњим јединицама Управе; припрема и израда мишљења о примени прописа из делокруга Управе; учествовање у припреми подзаконских аката о регулисању послова из надлежности Управе; сарадња са другим основним унутрашњим јединицама Централе у примени методолошких и других упутстава; учествовање у изради пројеката, упутстава и мишљења из делокруга рада унутрашњих јединица Централе; сарадња са унутрашњим јединицама Управе и основним унутрашњим јединицама Централе на припреми пријава за кривична дела, привредне преступе и прекршаје; сарадња са министарствима и другим органима у пословима из делокруга рада Управе; учествовање у изради закона из надлежности Министарства; израда материјала за Министарство која се достављају Влади; израда нацрта уговора по закључцима Владе; учешће у изради нацрта уговора којима се уређују облигациони односи Управе са другим субјектима; учешће у раду посебних радних група основаних ради извршавања задатака који захтевају давање стручне помоћи у најсложенијим пројектним пословима; сарадња са судовима и Републичким јавним правобранилаштвом; израда извештаја и информација из делокруга рада Одсека; израда периодичних информација за потребе организационих јединица о изменама и допунама прописа; праћење и усклађивање аката из надлежности Управе са новим прописима. 

          2. Одсек за контролу пословних процедура

У Одсеку за контролу пословних процедура обављају се следећи послови: посредна и непосредна контрола усклађености пословања и инструктажа примене законских прописа, директива и других аката министра финансија и директора Управе код унутрашњих јединица Управе; предлагање годишњих програма и тромесечних планова рада из делокруга рада Одсека; израда извештаја и информација о извршеним контролама унутрашњих јединица Управе и извештавање помоћника директора и директора Управе; предузимање мера по налазима контроле и обавештавања надлежних органа ради предузимања мера из њихове надлежности; периодично извештавање о налазима контрола и предузетим мерама; давање препорука за унапређење рада и система интерних контрола у Управи за трезор; иницирање измена и допуна постојећих и иницирање доношења нових методолошких и других директива и процедура за јединствено поступање унутрашњих јединица Управе; израда процедура за рад Одсека; израда подсетника за контролу; вршење контрола по посебном захтеву министра или других органа; сарадња са другим унутрашњим јединицама Управе у пословима који су међусобно повезани; учешће у раду посебних радних група основаних ради извршавања задатака који захтевају давање стручне помоћи у најсложенијим пројектним пословима.