Сектор за људске и материјалне ресурсе

У Сектору за људске и материјалне ресурсе обављају се следећи послови:  припрема и израда општих аката из делокруга рада Сектора; праћење и примена прописа из области државне управе, радних односа, пензијско-инвалидског и здравственог осигурања, јавних набавки, канцеларијског пословања, противпожарне заштите, безбедности и здрављу на раду, безбедности у саобраћају и других области које се односе на делокруг рада Сектора; давање стручних мишљења и одговора из делокруга рада Сектора; сарадња са надлежним секторима у Министарству финансија, Службом за управаљање кадровима и другим надлежним органима и организацијама по питањима која су међусобно повезана; координација и пословна комуникација са унутрашњим јединицама Управе по питањима из области људских и материјалних ресурса, јавних набавки и другим пословима који су међусобно повезани; вођење информатичке базе података за кадровску евиденцију у Управи; општи послови за Управу и Централу, као што су: вођење евиденције о предметима  и актима у складу са прописима о канцеларијском пословању, о одржавању, набавци и сервисирању службених возила, као и други административно-технички послови за потребе рада Централе; послови јавних набавки; инвестиционо и текуће одржавање објеката и опреме; вођење евиденција о опреми у Управи; усклађивање рада oрганизационих јединица у саставу Сектора; обављање и других послова по налогу директора  Управе.

          1. Група за људске ресурсе 

У Одсеку за људске ресурсе обављају се следећи послови: нормативни, студијско–аналитички послови на изради докумената у циљу управљања људским ресурсима у Управи и нацрта плана кадрова у Управи; праћење, функционално анализирање и предлагање мера за рационалније и ефикасније обављање послова у Управи и припрема и израда аката о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи; предлагање облика и садржине стручног усавршавања и израда програма посебног стручног усавршавања у Управи; нормативни и стручно-оперативни послови који се односе на припрему и израду нацрта и предлога општих аката којима се уређују права и дужности из радног односа запослених у Управи; праћење примене закона и других прописа из области државне управе, радних односа у државним органима, пензијско-инвалидског и здравственог осигурања и области запошљавања; вођење и  управљање информатичком базом података из кадровске евиденције у Управи, као делу јединственог информационог система за управљање људским ресурсима државне управе; обрада и ажурирање података од којих зависи упис у кадровску евиденцију Управе и израда анализа, извештаја и других потребних евиденција на основу података о запосленима у Управи; припрема документације за попуњавање извршилачких радних места и намештеника у Управи, путем интерног и јавног конкурса и с тим у вези спровођење поступка ступања на рад новопримљених државних службеника и намештеника у Управи; припрема и израда решења којима се одлучује о правима и дужностима запослених у Управи, као и решења о вредновању, оцењивању и напредовању запослених; припрема и израда уговора из области рада ван радног односа; координација и пословна комуникација са унутрашњим јединицама Управе по пословима који су међусобно повезани; стручно-технички и административни послови за потребе рада Дисциплинске комисије у Управи и вођење евиденције о изреченим дисциплинским казнама; вођење прописаних евиденција из области рада; старање и чување документације из радног односа у Централи, у виду класичне датотеке са персоналним досијеима запослених, као и обрада прописане документације у вези са остваривањем права на пензијско-инвалидско, здравствено и колективно осигурање; давање стручних мишљења у вези са применом прописа из радног односа; израда извештаја, информација и других прегледа који произилазе из делокруга рада Група; припрема поднесака (одговори на тужбе, жалбе, ревизије и други припремни поднесци) за потребе законског заступника у поступку радних спорова које су покренули запослени или Управа; техничко-оперативни и административни послови који се односе на евидентирање аката који су настали у Група; припрема и спровођење поступака за решавање стамбених питања запослених; обављање и других послова од важности за људске ресурсе Управе, а по налогу помоћника директора Управе.

          2.  Одељење за материјалне ресурсе

У Одељењу за материјалне ресурсе обављају се следећи послови: стручно-технички и административни послови из области делокруга рада Одељења; праћење и примена прописа из области канцеларијског пословања, осигурање имовине, безбедности у саобраћају, забране пушења у затвореним просторијама и другим областима које произилазе из делокруга рада Одељења; обезбеђење физичке заштите зграда и имовине Управе; послови противпожарне заштите и заштите на раду; одржавање пословних зграда, инсталација, уређаја, инвентара и опреме; спровођење припрема у ванредним ситуацијама Управе; распоред основних средстава у пословним зградама Управе, као и задуживање и раздуживање запослених Централе са основним средствима, ситним инвентаром и алатом; набавка часописа и стручне литературе; вођење магацина ситног инвентара, репроматеријала, канцеларијског и осталог материјала и њихово распоређивање; фактурисање материјала и услуга и обрада документације улаза и излаза робе из магацина; обрачун утрошка горива службених аутомобила; продаја расходованих основних средстава и ситног инвентара; обезбеђење израде премера и предрачуна за извођење радова на одржавању пословних зграда, надзор над извођењем радова и њихов пријем; вођење евиденција из делокруга рада Одељења; пријем и отпремање поште, архивирање, фотокопирање и организовање рада телефонске централе и телефакса; коришћење и одржавање возног парка Управе; обављање курирских послова; припрема и послужење топлих и хладних напитака по пословним просторијама; координација и пословна комуникација са унутрашњим јединицама Управе по обављању међусобно повезаних послова; обављање и других послова из делокруга рада Одељења, а по налогу помоћника директора Управе. 

          3. Одсек за јавне набавке

У Одсеку за јавне набавке обављају се следећи послови: анализа и праћење прописа који се тичу јавних набавки и старање о њиховој правилној примени; израда годишњег плана јавних набавки за Управу и учешће у припреми финансијског плана Управе; израда конкурсне документације за спровођење поступака јавних набавки; стручно-оперативни послови за потребе комисија и непосредно учешће у раду комисија у спровођењу поступка јавних набавки; спровођење послова набавки основних средстава, резервних делова, ситног инвентара, потрошног материјала, намирница за кафе кухињу, услуга и извођења радова; вођење евиденција о спроведеним поступцима јавних набавки и састављање извештаја надлежном органу за јавне набавке, давање стручних мишљења и одговора странкама у поступку јавних набавки, као и одговора на захтеве Комисије за заштиту понуђача; координација и пословна комуникација са унутрашњим јединицама Управе на припреми конкурсне документације за спровођење поступка јавних набавки; обављање и других послова по налогу помоћника директора Управе.

          4. Група за планирање набавки и инвестиционо и текуће одржавање објеката и опреме и противпожарну заштиту и безбедност и здравље на раду

У Групи за планирање набавки и инвестиционо и текуће одржавање објеката и опреме и противпожарну заштиту и безбедност и здравље на раду обављају се следећи послови: припрема података о годишњим потребама унутрашњих јединица Управе у вези набавке добара, услуга и радова за израду годишњег Плана набавки за Управу, праћење и примена прописа из области противпожарне заштите и заштите на раду; вођење евиденције о техничкој опремљености и одржавању административне опреме у Управи, праћење одржавања пословних зграда, инсталација, уређаја, инвентара и опреме у Централи и унутрашњим организационим јединицама; праћење израде премера и предрачуна за извођење радова на текућем одржавању пословних зграда Управе, обезбеђивање вршења надзора у току извођења радова на инвестиционом и текућем одржавању зграда, заштите споменика културе и других области од значаја за рад Управе и вођење евиденција о истом; вршење распореда основних средстава у пословним зградама Управе, као и задуживање и раздуживање запослених Централе са основним средствима; старање о пословном простору над којим право управљања има Управа и вођење евиденције о пословном простору Управе; предлагање мера за рационалније и ефикасније обављање послова из области безбедности и здравља на раду као и давање стручних савета руководиоцима унутрашњих јединица у вези реализације пројеката безбедности и здравља на раду; израда планова - аката о процени ризика у области безбедности и здравља на раду; вршење контроле и давање савета у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја, средстава  и опреме за личну заштиту на раду; праћење у вези стања са повредама на раду и професионалним обољењима и извештавање са предлозима мера за отклањање истих; обављање и других послова из делокруга рада Групе, а по налогу помоћника директора Управе.