Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

 

У Сектору за јавна плаћања и фискалну статистику обављају се следећи послови: послови дефинисани Законом о платном промету и другим прописима који регулишу послове платног промета и Законом о буџетском систему, за кориснике буџетских средстава; вођење регистра корисника буџетских средстава; вођење Регистра пољопривредних газдинстава и других регистара; администрирање система финансијских подстицаја пољопривредних газдинстава;  администрирање система јавних прихода и расхода; послови фискалне статистике за различите нивое власти.

            1. Одељење за извршавање јавних плаћања

            У Одељењу за извршавање јавних плаћања обављају се следећи послови: праћење и примена прописа који се односе на систем јавних плаћања; припрема иницијативе за доношење прописа и предлагање нацрта прописа из области јавних плаћања; утврђивање методологије рада и поступака јединственог обављања послова јавних плаћања; утврђивање методологије рада у обављању послова примене, облика и начина плаћања, конструкције елемената на налозима за плаћање, уноса података са налога за плаћање на рачунарске медије и размене података са другим носиоцима платног промета и учесницима у платном промету и благовременом отклањању грешака насталих у процесу плаћања; спровођење поступка принудне наплате; праћење прописа везаних за наплату и распоређивање јавних прихода на кориснике буџетских средстава и учествовање у изради тих прописа; пријем, исплата, евидентирање и обезбеђивање готовог новца; извршавање послова у вези са прометом и обрадом хартија од вредности; припрема стручних мишљења за учеснике у платном промету и за унутрашње јединице Управе; обавештавање корисника буџетских средстава о извршеним плаћањима преко њиховог рачуна; праћење и контрола стања јединственог рачуна трезора Републике и консолидованих рачуна трезора локалних самоуправа; учешће у међубанкарском обрачуну платног промета преко система за клиринг и РТГС у Народној банци Србије; консолидовано вођење књиговодствених и ванкњиговодствених евиденција и њихова контрола; пријем, контрола и обрада података и извештаја унутрашњих јединица Управе, који се односе на натурални и вредносни приказ обима извршених јавних плаћања и ефикасности извршеног платног промета; послови информатичке подршке систему јавних плаћања; израда јединственог пројекта система јавних плаћања; давање захтева и предлагање решења за пројектовање и програмирање информационих система, за допуне и измене у постојећим пројектно-програмским решењима; израда технолошких решења за систем плаћања као основе за израду пројектних захтева за софтверска решења која се примењују у поступку јавних плаћања; учествовање у примени нових пројеката и програмских решења; израда упутстава за потребе Одељења, односно филијала и обављање инструктаже запослених; сарадња са Народном банком Србије, Министарством финансија и другим органима по пословима из делокруга рада Сектора и Управе;

1) Група за извршавање принудне наплате

            У Групи за извршавање принудне наплате обављају се следећи послови: контрола и спровођење послова принудне наплате за кориснике буџетских средстава; припрема методолошких и других упутства ради јединственог поступања унутрашњих јединица Управе у примени прописа из области платног промета, упутстава министра финансија и других надлежних органа; припрема одговора учесницима у платном промету и унутрашњим јединицама Управе који се односе на поступање у пословима јавних плаћања и платног промета корисника буџетских средстава; праћење и старaње о балaговременом и исправном администрирању налога за финансијске подстицаје у пољопривреди; учешће у изради пројектних захтева за апликативне програме, интерне процедуре из делокруга рада Управе; учeшће у припреми предлога за доношење нових и измену и допуну постојећих прописа којима се уређује буџетски систем и платни промет, као и сарадња са надлежним органима на њиховом доношењу; обављање и других послова из делокруга Групе.

2) Група за Регистар пољопривредних газдинстава

            У Групи за Регистар пољопривредних газдинстава обављају се следећи послови: учествовање у припреми прописа из области вођења Регистра пољоприврених газдинстава; израда методолошких и инструктивних упутстава и давање стручних мишљења у вези са обављањем послова вођења регистра; израда методолошких и инструктивних упутстава и давање стручних мишљења у вези са спровођењем поступка расподеле средстава директних плаћања за развој пољопривредне производње; вођење поступка за одређивање пасивног статуса и обнављање активног статуса пољопривредних газдинстава; спровођење поступка брисања пољопривредних газдинстава из Регистра пољопривредних газдинстава; вођење евиденције о краткорочним и дугорочним кредитима и другим облицима финансијских подстицаја пољопривредне производње и трансферу одобрених средстава; израда одговарајућих извештајa за надлежне институције; праћење примене прописа из области вођења Регистра пољопривредних газдинстава, као и прописа и мера у вези са доделом средстава подстицаја и кредитирањем пољопривредних газдинстава.

2.  Одељење за систем рачуна и регистре

У Одељењу за систем рачуна и регистре обављају се следећи послови: сарадња у припреми прописа који уређују систем консолидованог рачуна трезора Републике и консолидованих рачуна трезора локалне власти, услове и начин за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора, план тих подрачуна, утврђивање и објављивање списка корисника буџетских средстава и корисника јавних средстава, као и    других прописа који регулишу  материју  из делокуга рада Одељења; методолошки послови и  давање инструктивних упутстава  за рад унутрашњих  јединица у вези са вођењем  регистра корисника буџетских средстава, вођењем  регистра подрачуна - отварање, вођење и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора у Управи, пријемом и обрадом финансијских извештаја надлежних органа локалне власти и  финансијских извештаја корисника буџетских средстава;   оперативно вођење  регистра и припрема списка корисника  буџетских средстава, средстава организација за обавезно социјално осигурање и корисника јавних средстава; ажурирање  регистра подрачуна – отварање и укидање подрачуна по посебним захтевима; вођење регистра примаоца средстава у СУЈФ и регистра њихових рачуна; контрола података у регистрима и рад на отклањању неправилности; израда редовних дневних и периодичних прегледа о промету и стању подрачуна и консолидованих рачуна и других  извештаја и информација на основу података из регистара и осталих евиденција; пријем и обрада података из извештаја  надлежних органа локалне власти и израда информација на основу тих података; обрада и контрола годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава, сарадња на формирању базе  и обезбеђивање података за потребе надлежних органа и других корисника података; сарадња у изради, провери и увођењу нових технолошких и  програмских решења и другим пројектима везаним    за унапређење начина обављања послова; обављање других послова у складу са добијеним захтевима.

   3. Одсек за фискалну статистику

У  Одсеку за фискалну статистику и анализе обављају се следећи послови:  припрема прописа који регулишу уплату и распоред јавних прихода (пореских, непореских прихода и примања);  сарадња са надлежним органима у припреми прописа који регулишу уплату и распоред јавних прихода; утврђивање методологије рада и поступка јединственог обављања послова вођења и ажурирања плана рачуна за уплату јавних прихода; утврђивање јединствене методологије за распоред јавних прихода; израда Директиве за примену прописа који регулишу услове и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна на рачуне крајњих корисника средстава: буџета Републике, буџета АП, градова,  општина и организација обавезног социјалног осигурања; израда Директиве о поступању организационих јединица Управе за трезор по решењима Пореске управе и других надлежних органа за повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода (пореских и непореских прихода и примања); информисање о распоређеним јавним приходима на републичком нивоу; обезбеђење дневних, месечних и кумулативних извештаја, билтена и информација о уплати и распореду јавних прихода органа Републике, органа локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања; упоредна  анализа података о оствареним пореским и непореским приходима и примањима по врстама у извештајном периоду текуће и претходне године; израда Извештаја Т- Трезор о бруто наплати, повраћају и расподели јавних прихода; сарадња у изради и примени програмских пројеката; контрола података у евиденцијама о уплати и распореду јавних прихода; извештавање о приходима и примањима буџета општина и градова; евидентирање уплата  и распоред средстава остварених у поступку приватизације и извештавање субјеката приватизације, органа Републике, јединица локалне самоуправе и организација обавезног социјалног осигурања о извршеном распореду средстава од приватизације; сарадња са Министарством финансија и другим органима и организацијама по пословима из делокруга рада Сектора и Управе за трезор; обављање и других послова који се односе на уплату и распоред јавних прихода.