Сектор за извршење буџета

 

У Сектору за извршење буџета обављају се следећи послови: реализација налога за плаћање буџетских корисника; управљање јединственим рачуном Трезора; старање о проверама правног основа за плаћања из буџета; пријем и обрада захтева директних буџетских корисника за средствима из буџета; учествовање у изради мера за привремену обуставу извршења; старање о извршењу буџета на терет средстава сталне и текуће буџетске резерве; пријем и обрада трансакција пристиглих прихода; отварање банковних рачуна и подрачуна директних и индиректних буџетских корисника; усклађивање евиденција банкарских институција са евиденцијом у рачуноводственом систему трезора; девизно пословање; вршење благајничких послова; учествовање у развоју и унапређењу методологије за пројектовање, анализирање и праћење примања Републике; процена и планирање финансијских операција и издатака; учествовање у изради законских и подзаконских аката везаних за делокруг рада Сектора; учествовање у управљању готовином и другим финансијским средствима и одржавање ликвидности унутар консолидованог рачуна трезора.

          1. Одељење за управљање средствима Републике

           У Oдељењу за управљање средствима Републике обављају се следећи послови: реализација налога за плаћање буџетских корисника, управљање јединственим рачуном Трезора, старање о проверама правног основа за плаћања из буџета, пријем и обрада захтева директних буџетских корисника за средствима из буџета, учествовање у изради мера за привремену обуставу извршења, старање о извршењу буџета на терет средстава сталне и текуће буџетске резерве, пријем и обрада трансакција пристиглих прихода, отварање банковних рачуна и подрачуна директних и индиректних буџетских корисника, усклађивање евиденција банкарских институција са евиденцијом у рачуноводственом систему трезора, вршење благајничких послова.

          2. Група за девизно пословање

           У Групи за девизно пословање обављају се следећи послови: отварање девизних рачуна корисника буџетских средстава код Народне банке Србије и пословних банака; обављање послова девизног платног промета; издавање налога за девизна плаћања; израда извештаја о стању девизних средстава Републике; учествовање у изради законских и подзаконских аката везаних за девизно пословање