Сектор за информационе технологије

У Сектору за информационе технологије обављају се следећи послови:  организовање рада, руковођењe и управљањe пословима и задацима из области информационе технологије, као и усклађивање рада ужих унутрашњих јединица у Сектору;  контрола спровођења пословних процеса и процена ризика у пословним операцијама из делокруга Сектора;  дефинисање стратегије развоја информационе технологије у складу са пословним потребама Управе;   вођење апликативних пројеката развоја, имплементације и интеграције у складу са пословним потребама Управе;  планирање и имплементација архитектуре информационих система;  дефинисање, одржавање и стална контрола заштите информација у складу са политиком управљања информацоном технологијом Управе; обједињавање анализа, информација и извештаја, као и усаглашавање других материјала из делокруга Сектора;  сарадња са другим унутрашњим јединицама Управе; сарадња са другим државним органима, банкама и институцијама;  обављање административно - техничких послова за потребе рада Сектора.


1. Oдељењa за анализу, пројектовање и подршку програмских решења

У Одељењу за анализу, пројектовање и подршку програмских решења обављају се следећи послови: разрада процедура у примени прописа из надлежности Управе кроз информациону технологију; планирање и развој информационог система Управе у складу са најновијим информатичким решењима; функционална анализа информационих система;  одржавање програмских система; сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

1.1. Група за пројектовање

У Групи за пројектовање обављају се следећи послови:  пројектовање информационих система; системска анализа и унапређивање пословних процеса Управе; вођење пројеката интеграције програмских система за потребе Управе; организација и утврђивање методологије и поступака за извођење пројектно-програмерских радова;  имплементација и праћење ефеката примене програмских система; обрада и примена пословних захтева; изада пројектних планова и задатака;  дизајнирање информацоних система; моделирање и дизајн базе података; израда и одржавање пројектне документације;

1.2. Група за пословну анализу

У Групи за пословну анализу обављају се следећи послови: анализирање и документовање пословних захтева корисника; припрема пословних захтева у нивоу аналитичара пословних система; моделирање пословних процеса; провера и тестирање пословних функционалности имплементираних у оквиру програмских система; праћење имплементације и ефеката примене програмских система; документовање пословних процеса и израда корисничких упутстава за апликативне системе; функционална подршка корисницима система.

1.3. Одсек за апликативну подршку 

У Одсеку за апликативну подршку обављају се следећи послови: увођење и праћење ефеката примене програмских система; планирање и обука крајњих корисника; израда корисничке документације; инсталација програмских пакета; анализа захтева корисника и дефинисање предлога за функционално унапређење пројекта;  администрирање корисника програмских система; апликативна подршка корисницима система; одржавање корисничих сертификата и примена безбедносних стандарда имплементираних у програмским системима.

2. Одељење за апликативни развој 

У Одељењу за апликативни развој обављају се следећи послови: примена процедура у складу са прописима из надлежности Управе кроз информациону технологију; вођење пројеката развоја, имплементације и интеграције програмских система за потребе Управе; планирање и развој апликативних система Управе у складу са најновијим информатичким решењима; дефинисање и примена технологија развоја апликација; организација и утврђивање методологије и поступака за извођење пројектно-програмерских радова; примена функционалне анализе и пројектних планова у информационим системима; израда софтвера за развој програмских система; имплементација и интеграција софтвера у информациони систем Управе; израда и одржавање пројектне документације у домену апликативног дизајна, програмског кода и база података; сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

2.1. Одсек за апликативни дизајн и програмирање

У Одсеку за апликативни дизајн и програмирање обављају се следећи послови: обрада и примена пројектних планова и задатака;  дизајн апликативних система;  дефинисање технологије развоја система; одржавање постојећих програмских система и база података; израда програмског кода; развој апликативних сервиса и интеграција у тестна, развојна и продукциона окружења програмских система Управе; имплементација програмских решења у оквирима инфраструктуре Управе. 

2.2. Група за базе података 

У Групи за базе података обављају се следећи послови: програмирање и администрација система база података; имплементација сервиса у оквирима архитектуре апликативних система и база података; одржавање постојећих база података и пратећих апликативних сервиса; примена пројектних планова и задатака у нивоу базе података и обезбеђење примене дизајна базе и осталих сервиса у циљу потпуне функционалности пројеката.

3. Обрадно-информациони центар 

У Обрадно-информационом центру обављају се следећи послови: обезбеђивање функционисања информатичко-продукционог система Управе; планирање и организовање радних процеса у продукционом систему, сходно функционалним надлежностима Управе;  дефинисање права приступа и привилегије у Обрадно-информационом центру; спровођење мера заштите од неовлашћеног коришћења продукционог система; праћење рада рачунарских ресурса и предлагање мера за њихово унапређење; координација сервис-деска и првог нивоа подршке; прихватање, припрема и слање података у електронском облику; надгледање функционисања и оптерећења продукционог система; сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

4. Одељење за серверску инфраструктуру 

У Одељењу за серверску инфраструктуру обављају се следећи послови: израда стандарда, упутстава, методологија и пројектне документације из делокруга Одељења; пројектовање, инсталација, имплементација, одржавање, управљање и надзирање серверске инфраструктуре и централизована администрација система радних станица;  управљање и надзор над инфраструктурним серверима и сервисима и процесима спашавања и архивирања података; израда планова и предлога за набавку нове опреме; учешће у поступку набавке, преузимања и инсталације нове опреме; планирање, организовање и непосредно спровођење поступака системско - техничке и друге подршке корисника информационо - техничког система Управе; планирање, организовање и координација активности на имплементацији, функционисању и праћењу система заштите информационог система Управе; учествовање у изради стандарда, процеса и политике за сигурност информација; израда анализа и предлога за опремање и унапређење функционисања система заштите информационог система Управе; инжињерски надзор над систем-центром за обраду података, одржавање и предлагање оптимизације и унапређења систем-центра; сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

4.1. Група за администрацију база података и апликативних сервера 

У Групи за администрацију база података и апликативних сервера обављају се следећи послови: израда стандарда, упутстава, методологија и пројектне документације из делокруга Групе; пројектовање, инсталација, имплементација, одржавање, управљање и надзирање апликативних сервера; дизајн и имплементација сигурности база података; дизајн и имплементација бекап стратегије сервера база података; мониторисање, анализа и оптимизација рада сервера база података; активно учешће у развоју апликација на одговарајућој платформи; планирање, организовање и непосредно спровођење поступака системско - техничке и друге подршке корисника информационо - техничког система Управе у делокругу рада Групе; учешће у поступку набавке, преузимања и инсталације нове опреме. 

4.2. Група за администрацију серверских система 

У Групи за администрацију серверских система обављају се следећи послови: израда стандарда, упутстава, методологија и пројектне документације из делокруга Групе; пројектовање, инсталација, имплементација, одржавање, управљање и надзирање серверских система; дизајн и имплементација сигурности серверских система; дизајн и имплементација стратегије и пројеката за обезбеђење високе доступности и расположивости сервиса систем-центра Управе; мониторисање, анализа и оптимизација рада сервера; активно учешће у развоју апликација и сервиса на одговарајућој платформи; планирање, организовање и непосредно спровођење поступака системско - техничке и друге подршке корисника информационо - техничког система Управе у делокругу рада Групе; учешће у поступку набавке, преузимања и инсталације нове опреме. 

5. Центар за комуникациону и мрежну инфраструктуру 

У Центру за комуникациону и мрежну инфраструктуру обављају се следећи послови: израда стандарда, упутстава, методологија и пројектне документације из делокруга Центра; пројектовање, инсталација, имплементација, одржавање, управљање и надзирање мрежне инфраструктуре Управе;  дефинисање, имплементација и администрација заштите у мрежи; администрирање и контрола спољних корисника мреже; администрација ИП телефоније и контакт центра; учешће у поступку набавке, преузимања и инсталације нове опреме; сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

6. Одсек за техничку и системску подршку 

У Одсеку за техничку и системску подршку обављају се следећи послови: планирање, изградња и одржавање LAN инфраструктуре у организационим јединицама Управе; системска и техничка подршка корисника рачунарске опреме; администрирање и контрола коришћења рачунарске опреме у Управи; стручна инструктажа крајњих корисника; сервисирање захтева корисника ИТ сервиса; надзор над радним условима у систем салама и техничко одржавање; организација сервис-деска и подршке сервисима; администрирање софтвера у делокругу рада Одсека; одржавање радних станица у оперативном стању у складу са пословним потребама Управе; сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

7. Центар за хармонизацију пројеката и логистику 

У Центру за хармонизацију пројеката и логистику обављају се следећи послови: планирање и изградња стратегије информационих технологија у складу са пословним потребама Управе;  праћење трендова и иновација у свим областима ИТ индустрије; логистичка подршка техничким и апликативним пројектима и хармонизација ИТ пројеката и технологија; израда пројеката од интереса Управе у домену ИТ; дефинисање модела пословања и праваца развоја у оквиру Сектора, као и централизованих правила ИТ пословања у Управи; администрација софтвера за вођење половања Сектора; евидентирање и попис софтвера, хардвера и друге опреме; вођење архиве Сектора, припрема техничких спецификација јавних набавки, контрола и евидентирање уговорених обавеза у надлежности Сектора; вршење службене кореспонденције изван Сектора и Управе по питањима од интереса ИТ; планирање и припрема финансијских планова Сектора; економска контрола и анализа исплативости примене ИТ решења; дефинисање и надзор коришћења рачунарске опреме у Управи; стручна инструктажа крајњих корисника, едукације и усавршавање нивоа информатичке писмености унутар Управе; сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора..

7.1. Група за одржавање и евидентирање хардвера и софтвера 

У Групи за одржавање и евидентирање хардвера и софтвера обављају се следећи послови: евидентирање и попис софтвера, хардвера и друге опреме и надзор над коришћењем материјалне и нематеријалне имовине из делокруга Сектора; вођење архиве Сектора, евидентирање уговорених обавеза у надлежности Сектора; планирање и припрема финансијских планова Сектора и документације неопходне за јавне набавке; вршење службене коресподенције изван Сектора и Управе по питањима од интереса ИТ; вођење евиденције о људским и материјалним ресурсима унутар Сектора и обављање административно-техничких послова за потребе Сектора; економска контрола и анализа исплативости примене ИТ решења. 

7.2. Група за логистику 

У Групи за логистику обављају се следећи послови: израда стандарда, упутстава, методологија и документације из делокруга Центра;  логистичка подршка техничким и апликативним пројектима и хармонизација ИТ пројеката и технологија;  израда пројеката од интереса Управе у домену ИТ;  дефинисање модела пословања и праваца развоја у оквиру Сектора, као и централизованих правила ИТ пословања у Управи; планирање и припрема финансијских планова Сектора и израда техничких спецификација за јавне набавке;  економска контрола и анализа исплативости примене ИТ решења; стручна инструктажа крајњих корисника.