Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу

У Сектору за финансирање, рачуноводство и контролу обављају се следећи послови: израда предлога финансијског плана Управе; израда предлога општих аката из делокруга финансирања и рачуноводства; израда извештаја из области буџетског система; поступање по процедурама стручних упутстава Министарства финансија из области финансирања и рачуноводства; израда предлога Уредбе о тарифи, измена и допуна Уредбе; припрема и израда предлога општих аката у вези примене тарифе; пријем, контрола, оверавање и ликвидирање рачуноводствених исправа; вођење пословних књига и књиговодствених евиденција и израда завршног рачуна Управе; усклађивање рада организационих јединица у саставу Сектора; контрола усклађености процедура и интерних аката из области финансирања и рачуноводства Управе, са релевантним законским прописима; обављање и других послова по налогу директора  Управе.

          1. Одсек за финансирање

У Одсеку за финансирање обављају се следећи послови: израда предлога финансијског плана Управе, текућих расхода, улагања у нефинансијску имовину–грађевинске објекте, опрему и развој; анализа остварења и трошења средстава одобрених финансијским планом Управе; припрема општих аката (правилници, одлуке) из области финансирања; припрема упутстава за примену прописа из области финансирања, инвестиција и праћење њихове примене у унутрашњим јединицама Управе; израда интерних периодичних извештаја о финансијско-материјалном пословању Управе и других извештаја; израда тромесечних извештаја о извршењу буџета и осталих извештаја у складу са Законом о буџету; учешће у изради програмских захтева и програмских решења за обраду рачуноводствено-финансијских података; пријем, контрола и ликвидирање рачуноводствених исправа из редовног пословања и припрема за плаћање текућих расхода и плаћања за улагања у објекте, опрему и развој; извршавање процедура предвиђених стручним упутством о раду трезора за измену буџетских апропријација и квота, преузимање обавеза и промену преузете обавезе, као и подношење захтева за плаћање са или без преузетих обавеза; учешће у изради предлога за измену и допуну Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа; израда предлога упутства за примену Уредбе о јединственој тарифи и припрема упутства о начину евидентирања обрачунате и наплаћене накнаде за услуге које врши Управа; решавање захтева учесника у платном промету – повраћај тарифе, испостављање фактура банкама за извршене услуге исправки налога насталих уплатом јавних прихода и фактура по закљученим уговорима за обављене услуге платног промета; обављање и других послова из делокруга рада Одсека, а по налогу помоћника директора Управе.

          2. Одсек за рачуноводство

У Одсеку за рачуноводство обављају се следећи послови: организовање послова рачуноводства Управе; израда информација о финансијско - материјалном пословању по унутрашњим јединицама Управе (месту трошкова) и на нивоу Управе;  пријем, контирање и књижење рачуноводствених исправа за редовно пословање за текуће расходе, улагања у грађевинске објекте, опрему и развој; припрема и обрачун других личних примања, пореза и доприноса из других личних примања;  уплата готовог новца; обрачун дневица и уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима, закључених за потребе Управе; вођење пословних књига за Управу – главна књига, дневник, помоћне књиге и евиденције; усаглашавање рачуноводствених евиденција са главном књигом трезора Републике; праћење остваривања наплате сопствених прихода по тарифи Управе; израда обрачуна амортизације средстава и њихове ревалоризације; припрема статистичких и других извештаја; израда пореских обрачуна у складу са законом;  састављање и достављање финансијских извештаја који чине завршни рачун; обављање и других послова из делокруга рада Одсека, а по налогу помоћника директора Управе.

          3. Група за интерну финансијску контролу

У Групи за интерну финансијску контролу обављају се следећи послови: спровођење контрола усклађености процедура и интерних аката из области финансирања и рачуноводства Управе, са релевантним законским прописима;  предлагање нових интерних аката и процедура из области финансирања и рачуноводства Управе и примена истих; обављање и других послова из делокруга рада Групе, а по налогу помоћника директора Управе;