РПГ

РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА (РПГ)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је покренуло поступак регистрације пољопривредних газдинстава у Републици Србији од маја 2004. године, на основу Уредбе о Регистру пољопривредних газдинстава ("Службени гласник РС", број 45/04).

Циљ успостављања Регистра пољопривредних газдинстава је унапређење пољопривредне производње у Републици Србији тако да буде продуктивна, богата и поштована, конкурентна на тржишту Европске Уније и на другим тржиштима. Циљ је да наша села поново оживе, да се повећа животни стандард и услови живота руралног становништва кроз развој села и инфраструктуре. 

Да би се то постигло, потребно је да Министарство препозна кориснике аграрног буџета, да евидентира број пољопривредних газдинстава, структуру производње и капацитете, како би могло да дефинише стратегију развоја пољопривреде и води успешну аграрну политику. Подаци који су садржани у Регистру се користе једино од стране Министарства ради вођења аграрне политике и као појединачни подаци не могу бити достављени трећим субјектима, осим државним органима (суду и полицији). Трећим лицима се могу достављати само збирни подаци, који нису везани за конкретно пољопривредно газдинство.

У Регистар пољопривредних газдинстава могу да се упишу физичка лица – пољопривредници, предузетници и правна лица.

Упис у Регистар је први корак у остваривању права на подстицаје из буџета Републике Србије. Упис је добровољан, бесплатан и није везан за рок. Упис се може извршити  током целе године. У периоду од 1. марта до 30. априла сваке године врши се и обнова регистрације, приликом чега се пријављују све настале промене, а обавезно промена сетвених култура на пријављеним површинама и структура и број животиња у газдинству.  

Регистрацијом пољопривредног газдинства, носилац пољопривредног газдинства стиче право да поднесе захтев за добијање подстицаја пољопривредној производњи (регресе, субвенције, премије, кредите и сл.), које сваке године, на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, прописује Влада Републике Србије, кроз уредбе. Оснивањем Регистра пољопривредних газдинстава однос између пољопривредника и аграрног буџета је директан, без посредника. Носиоци пољопривредних газдинстава су директни корисници буџета, јер се средства, која им припадају, директно уплаћују на њихове рачуне код пословних банака. 

Регистар пољопривредних газдинстава води Министарство финансија – Управа за трезор са својом мрежом филијала и експозитура. Упис и обнова регистрације, као и подношење захтева за одређене подстицајне мере се врши се у оној подручној јединици Управе за трезор, која је надлежна према месту пребивалишта пољопривредника односно предузетника, односно према месту седишта правног лица, без обзира где се врши пољопривредна производња. Подаци о организационој мрежи Управе за трезор дати су у Информатору о раду Министарства финансија-Управа за трезор.

 

Прописи

Статистика

Обавештења

Банке